Uitkomsten Kamerdebat kindermishandeling

14-10-2016

Op 12 oktober jl. sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de laatste Voortgangsrapportage Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA). Belangrijk onderwerp van gesprek was het advies van de heer Sprokkereef over de aanscherping van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. NVO heeft voorafgaand aan dit debat gezamenlijk met andere beroepsverenigingen een brief gestuurd met input.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, PvdA, SP, CDA en D66) is positief over een duidelijke radarfunctie van Veilig Thuis en om aan de hand van veldnormen, opgesteld door beroepsgroepen, aan te geven wanneer sprake is van een ernstig vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is onderdeel van het advies Sprokkereef. Echter was er wel de roep om eerst een minimum veldnorm te ontwikkelen op basis van wetenschappelijke inzichten. De staatssecretaris zegde dit toe. Beroepsgroepen kunnen vervolgens hun voordeel hiermee doen. Tijdens het Kamerdebat gaf de PVV als enige partij aan juist verder te willen gaan dan een aanscherping van de meldcode en een adviesfunctie van Veilig Thuis in stap 2 van de meldcode.

Partijbreed was er overeenstemming dat het van belang is voor de uitwerking van het advies Sprokkereef, dat de basis op orde is bij alle Veilig Thuis organisaties. Zo moet er een einde komen aan de wachtlijsten, verbindingen tot stand komen met wijk- en buurtteams en een betere samenwerking met politie.

De staatssecretaris zegde toe om in de volgende Voortgangsrapportage GIA die in januari verschijnt in ieder geval in te gaan op:

  • Stand van zaken veldnormen en gesprekken met beroepsgroepen
  • Of onterechte meldingen bij Veilig Thuis uit het systeem verwijderd worden
  • Of sprake is van revictimisatie check (is iemand eerder slachtoffer geweest)
  • Stroomlijning en bevordering impactanalyse Veilig Thuis
  • Waarheidsvinding beoordeling inzake dossiervorming
  • Stand van zaken (implementatie) kindcheck


Verder zal Van Rijn contact leggen met het ministerie van OCW om te kijken of er een overzicht komt van opleidingen waarin breed aandacht is voor signalen van kindermishandeling, gesprekstechnieken en de meldcode.

Van Rijn gaat nu aan het werk om een zogeheten AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) op te stellen waarin wordt aangegeven welke wet- en regelgeving aangepast moet worden die nodig zijn om de meldcode aan te gaan scherpen. De AMvB wordt nog dit jaar naar de Kamer gestuurd.

Voor u als pedagoog is die uiteindelijke veldnorm van belang. De NVO draagt graag bij aan de ontwikkeling van deze veldnorm. We houden u op de hoogte van aanpassingen in de meldcode en de verdere uitwerking hiervan.