Troonrede roept op tot samenwerking

20-9-2018

Afgelopen dinsdag sprak de Koning de Troonrede uit en werd de Miljoenennota gepresenteerd en daarna waren de Algemene Beschouwingen. Wat zijn voor de NVO de grote lijnen?

De Troonrede en Miljoenennota roepen op tot samenwerking tussen alle beleidsterreinen en alle bestuurslagen, want ‘veel doelen kun je alleen samen bereiken, bijvoorbeeld bij de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (…)’. Dat is de NVO uit het hart gegrepen. We ontwikkelden afgelopen jaar met zestien beroepsgroepen samen een ‘afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld’. Al die beroepsgroepen zijn natuurlijk welkom op de regionale bijeenkomsten die we dit najaar daarover organiseren. 

De krapte op de arbeidsmarkt bij onderwijs en in de zorg heeft de volle aandacht. Werken in de zorg en het onderwijs moet weer aantrekkelijker worden en dat wil het kabinet aanpakken door het verbeteren van arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden, verlaging van werk- en regeldruk. Voor de geestelijke gezondheidszorg komen er meer opleidingsplekken.

Het meeste geld in de Miljoenennota 2019 gaat naar zorg, sociale zekerheid en onderwijs. De akkoorden met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en ggz gaan over kwaliteit, maar ook over kostenbeheersing. Het extra bedrag voor ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op tot 3 miljard euro per jaar en wordt onder meer ingezet op aanpak van eenzaamheid en in verpleeghuiszorg. Het kabinet investeert extra in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat geld gaat onder meer naar lerarensalarissen. In een ander bericht in de nieuwsbrief kunt u lezen dat de NVO zich in Den Haag ook hard maakt voor de positie van pedagogen in het onderwijs. Extra geld gaat ook naar voor- en vroegschools onderwijs zodat de jongste kinderen met het risico op achterstand meer aandacht krijgen.

Bij alle hervormingen die het kabinet al heeft ingezet en verder wil doorvoeren moet de overheid veel meer rekening houden met de capaciteiten van burgers. Zij moeten de wet kunnen begrijpen (denkvermogen), maar ook aankunnen (doe-vermogen). Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen die relatief veel met de overheid in aanraking komen.  De doe-vermogen toets maakt daarom deel uit van het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving. Het kabinet geeft daarmee uitvoering aan het advies Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op zelfredzaamheid van de WRR. Een consequente waardering van gedragswetenschappelijke inzichten waar de NVO blij mee is.

In de Algemene Beschouwing mag er wat de oppositie betreft een flinke schep geld boven op. Het woord crisis in de publieke sector valt. Na jaren bezuinigen wil de oppositie meer investeren in politie, onderwijs en zorg. In de miljoenennota is geen extra geld gereserveerd voor jeugdhulp. De NVO mist in de Troonrede (en ook in de Miljoenennota) het brede actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd'.