Toegang Wlz voor langdurige GGZ-cliënten?

27-11-2015

Mensen met een psychische stoornis, bij wie binnen drie jaar geen verbetering wordt verwacht, moeten ook toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gelijkheidsbeginsel, dat deze groep dezelfde aanspraken heeft als cliëntgroepen met andere aandoeningen, vinden de NVO en het NIP hiervoor het belangrijkste argument. Dat schreven zij in hun gezamenlijke reactie op bestuurlijke consultatievragen van het Zorginstituut, waarin om advies werd gevraagd over toegang tot de Wlz voor GGZ-cliënten. Op 11 december wordt het conceptadvies in de Advies Commissie Pakket besproken. Het Zorginstituut streeft ernaar om het definitieve advies op 16 december a.s. vast te stellen.

Context en maximale (maatschappelijke) participatie van belang
Voor de NVO is het o.a. van belang dat aandacht is gevraagd voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor diegenen die dat echt nodig hebben. Mensen zouden niet gedwongen moeten worden om van duurdere (integrale) Wlz-zorg gebruik te maken, omdat de Wmo aan gemeenten de mogelijkheid biedt om Wmo-voorzieningen te weigeren. Ook is in de reactie benadrukt dat we het van belang vinden dat mensen met GGZ-problematiek zo lang mogelijk uitzicht houden op zelfstandigheid en optimale (maatschappelijke) participatie.

Klik hier om de volledige reactie van de NVO en het NIP naar het Zorginstituut te lezen.