Tijdelijke regeling gegevensuitwisseling Jeugdwet gepubliceerd

6-8-2015

Op 6 augustus 2015 is er een tijdelijke ministeriële regeling gepubliceerd die gegevensuitwisseling inzake de bekostiging van de jeugdhulp door gemeenten regelt.

 

Deze tijdelijke regeling voorziet in een juridische reparatie van een privacy probleem in de Jeugdwet. De NVO informeerde u eerder al over het feit dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op 16 maart jl. al wees op dit knelpunt. De gemeente heeft voor de financiële afwikkeling van declaraties gegevens nodig. Dit dwingt jeugdhulpaanbieders bij het declareren van verleende zorg tot het doorbreken van hun geheimhoudingsplicht. Het CBP heeft eerder al vastgesteld dat een tijdelijke regeling op dit moment de enige juridische mogelijkheid is om een grondslag te bieden aan jeugdhulpaanbieders om persoonsgegevens aan gemeenten te verstrekken. Dit is nodig om te voorkomen dat de verlening van jeugdhulp stagneert en jeugdhulpaanbieders in de financiële problemen raken.

 

De NVO is de afgelopen maanden kritisch geweest als het ging om de knelpunten rondom privacy en beroepsgeheim in het jeugddomein. De vandaag gepubliceerde tijdelijke regeling geeft jeugdhulpverleners de juridische grondslag om persoonsgegevens, die zij voorheen op hun declaraties aan de zorgverzekeraars vermeldden, nu naar de gemeente te sturen. De tijdelijke regeling waarborgt dat er niet méér gegevens worden uitgewisseld dan voorheen, toen de jeugd-GGZ nog onder de Zorgverzekeringswet en AWBZ viel.

 

Het CBP heeft bij de ministers van VWS en V&J aangedrongen op deze specifieke regeling die aan een aantal strikte voorwaarden moest voldoen, zie hier. De NVO ondersteunt deze voorwaarden van harte:

  • Er dient zo snel mogelijk een regeling te worden opgenomen in de Veegwet VWS 2015;
  • Er worden alleen gegevens verstrekt die gemeenten nodig hebben om rekeningen te kunnen betalen;
  • Er wordt voorzien in een opt-out regeling. Dit houdt in dat een cliënt desgewenst een privacyverklaring kan ondertekenen bij de behandelend orthopedagoog of psycholoog, waarna de professional declaraties kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose;
  • Gemeenten mogen geen materiële controle uitvoeren voordat de Veegwet in werking is getreden;
  • Vertegenwoordigers van jeugdhulpverleners en gemeenten moeten gezamenlijk kunnen instemmen met de in de tijdelijke regeling opgenomen minimaal benodigde gegevens.

 

De NVO heeft gezamenlijk met andere veldpartijen nog wel zorgen of de gemeente voldoende is toegerust om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met de verstrekte persoonsgegevens om te gaan. Omdat gemeenten sinds januari 2015 persoonsgegevens over iemands gezondheid ontvangen, is het van groot belang dat zij ook voldoen aan de eisen die hieromtrent in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn opgenomen.

 

Daarnaast waren zorgverzekeraars onder de Zorgverzekeringswet en de AWBZ gehouden aan strenge regels en een gedragscode voor de omgang met persoonsgegevens. De behandeling van persoonsgegevens over iemands gezondheid was in beginsel toegewezen aan medisch adviseurs die ook gehouden waren aan het medisch beroepsgeheim. Op dit moment ontbreekt het aan dergelijke aanvullende regelgeving voor gemeenten. De NVO dringt samen met andere veldpartijen aan op nadere regelgeving op dit punt.

 

Tot slot biedt deze ministeriële regeling slechts een tijdelijke oplossing voor de tekortkoming in de Jeugdwet. De ministeries van VWS en V&J werken aan de Veegwet VWS 2015. Deze belooft een uitgebreidere en definitieve regeling in samenspraak met diverse betrokken veldpartijen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via: mj.devries@nvo.nl.