Stroomlijnen klacht- en geschilprocedures Jeugdzorg

8-3-2019

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben naar aanleiding van de motie van Judith Tielen (VVD) en Rene Peters (CDA) donderdag 7 maart jl. een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd om te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar gevoegd en gestroomlijnd kunnen worden. Met name om de jeugdzorg professional in deze procedures te ontlasten. De NVO was hiervoor uitgenodigd, net zoals andere beroepsverenigingen, zorgverleners en gecertificeerde instellingen. Er werden interessante voorstellen gedaan ter verbetering van de huidige werkwijze.

De eerste workshop werd verzorgd door de belastingdienst. Zij deelden de uitkomst van een onderzoek naar veel klagers, waarbij er tevens sprake was van een conflictueuze langdurig slepende situatie. Genoemd werd onder meer dat organisaties soms zelf veel klagers en conflictueuze situaties creëren, door bijvoorbeeld de manier van communiceren. Ook bleek dat het werkt om gedrag van burgers (zoals elke dag bellen en mailen) te begrenzen door bijvoorbeeld 1 contactpersoon binnen een organisatie te benoemen of 1 contactmoment per week op te leggen. We hebben het onderzoeksrapport opgevraagd om de mogelijkheden verder te bestuderen.

De tweede workshop werd gestart met een presentatie door SKJ en AKJ en betrof het stroomlijnen van klacht- en tuchtprocedures. Daar kwam onder andere uit naar voren dat de kwaliteit van de klachtencommissies nog niet overal voldoet en verbetering behoeft, maar ook dat klachtencommissies en tuchtcolleges nadrukkelijker bij de beoordeling van de ontvankelijkheid moeten kijken of een klacht wel bij hen thuis hoort. Verder werd de mogelijkheid genoemd van het instellen van een klachtenfunctionaris zoals in de volwassenzorg. Een jeugdzorgorganisatie had ervaring opgedaan met een klachtenfunctionaris en met name voor jongeren was dit een prettige en laagdrempelige toegang om hun vragen te stellen en ontevredenheid te uiten. Ook was het aantal klachten dat behandeld werd door de klachtencommissie hierdoor drastisch gedaald.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden die werden genoemd. De ministeries werken de verzamelde verbetermogelijkheden nader uit en informeren ons binnenkort over het vervolg. De NVO volgt deze ontwikkeling met belangstelling en zal over relevante ontwikkelingen hier verder berichten. Tevens wordt vanzelfsprekend bekeken in hoeverre deze verbetermogelijkheden ook gelden voor de tuchtcolleges van de NVO.