Scheiden…en de kinderen dan?

23-2-2018

Zo’n 16.000 kinderen hebben ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: “Dat pikken we niet langer! Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind.” Op 22 februari jl. bracht de voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn ‘Agenda voor actie’ uit en presenteerde zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS. Voor leden van de NVO een belangrijk rapport; enkelen zijn zelfs, in hun hoedanigheid als bijzonder curator, betrokken geweest bij het tot stand komen ervan.

De rapportage ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. 

Het verslag heeft als ondertitel ‘agenda voor actie’ en bevat veel concrete actielijnen die het hele scheidingsproces bestrijken, vanaf het beginnend ouderschap tot een nieuwe procedure bij de rechter.  Er komt een brede publiekscampagne en daarnaast worden er per fase in het scheidingsproces acties voorgesteld. Van meer bekendheid en ruimte voor relatietherapie en preventieve relatie-educatieprogramma’ tot interventies zoals familiegroepsplan, en de inzet van ‘buddies’ voor kinderen. Van het instellen van een scheidingsloket gekoppeld aan een wijkteam tot een alternatieve het juridische procedure met een neutrale gezinsvertegenwoordiger. En van één gezamenlijk processtuk in plaats van verzoek en verweer tot een rechter die wordt bijgestaan door een gedragswetenschapper.

Inzet van het sociale netwerk, altijd de belangen van het kind centraal, scheiden doe je niet alleen, daar heb je hulp bij nodig van je sociale netwerk en van professionals. Een terrein waarbij NVO-leden bij uitstek de kennis en ervaring in huis hebben en waar nu na het Regeerakkoord in dit Actieplan opnieuw aandacht voor is. Rouvoet wil een uitvoeringsprogramma van Rijk en VGN en minister Dekker belooft de Kamer in april hierover te informeren.

Downloads:
Kamerbrief Platform Scheiden zonder Schade en Rapport 'Scheiden...en de kinderen dan?'
Vechtscheiding, artikel in De Pedagoog, december 2017