ROM in discussie

31-3-2017

De ROM houdt de gemoederen volop bezig. Over de waarde van het gebruik van de ROM in de behandelkamer voor het monitoren van de effecten van behandeling en het gesprek met cliënten zijn professionals, clientorganisaties, instellingen en verzekeraars het in grote lijnen eens. Maar de meningen verschillen over de vraag of deze data ook verzameld en verwerkt mogen worden. Vooral de privacy voor cliënten en het oneigenlijk gebruik voor zorginkoop zijn onderwerp van gesprek. Nieuwste ontwikkeling is dat de minister naar aanleiding van Kamervragen momenteel beziet of ‘nadere wetgeving nodig is voor een wettelijke grondslag’. De patiëntenorganisaties ontwikkelen intussen eigen initiatieven om meer transparantie in de ggz te bereiken.

P3NL, waarvan de NVO lid is, sprak zich eerder uit om de ROM te blijven gebruiken en te verbeteren. Doelen daarbij zijn goed gevalideerde vragenlijsten, waarborgen van de privacy van cliënten, goede feedbackinformatie voor in de behandeling en verbetering van de kwaliteit van zorg en transparantie naar cliënten en financiers. We gaan graag met de leden het gesprek aan hoe deze doelen zijn te realiseren.

Wegnemen van onduidelijkheid
De huidige situatie leidt tot nogal wat vragen van professionals in de ggz: Wat moet er nu wel of niet aan ROM gegevens aangeleverd worden en onder welke voorwaarden? Zijn de contractuele afspraken hierover nog steeds van toepassing? We raden u aan om hoe dan ook altijd uw cliënten toestemming te vragen als u ROM-gegevens aanlevert.

P3NL wil zo snel mogelijk antwoord krijgen op de gerezen vragen en gaat daarvoor het gesprek aan met VWS en andere stakeholders. De minister heeft inmiddels ook een signaal afgegeven: "Ik roep de sector op blijvend in te zetten op doorontwikkeling en verbetering van de huidige systematiek.”  Lees meer>

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.