Regeerakkoord en de NVO pedagoog

13-10-2017

Dinsdag jl werd het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst 2017-2021’ gepresenteerd. De NVO zet de hoofdpunten voor u op een rij. VVD, CDA, D66 & CU zeggen te investeren in o.a. zorg en onderwijs en willen ruimte creëren voor de professionals die daar werken. We zien ontwikkelingen als een regionale doorzettingsmacht bij GGZ, toegang tot de WIz en meer aandacht voor passend onderwijs. Hoe een en ander in de praktijk wordt uitgewerkt (zoals bijvoorbeeld de evaluatie van de Jeugdwet) zal in de nabije toekomst blijken.

In deze samenvatting de belangrijkste voornemens op voor u relevante terreinen:

Personen- en familierecht

 • Er komt landelijk beleid om vechtscheidingen te voorkomen.
 • De onderzoeken zoals aanbevolen door de staatscommissie ‘herijking ouderschap’ op het terrein van juridisch meerouderschap, gezag en draagmoederschap worden uitgevoerd. Ook wordt nader onderzoek verricht naar een verdere herijking van het familierecht. Daarbij gaat het onder meer om adoptie, echtscheiding, alimentatie en de positie van grootouders. NB Het belang van het kind is leidend.


Vernieuwing openbaar bestuur

 • Burgers en lokale verenigingen krijgen via een Right to challenge-regeling de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van o.a. maatschappelijke voorzieningen.


Onderwijs, kansen en talenten

 • Het kabinet trekt 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie gericht op achterstandsleerlingen.
 • Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd en er komt meer aandacht voor hoogbegaafde kinderen
 • De wettelijke basis voor het verplicht afnemen van een Diagnostische Tussentijdse Toets in het voortgezet onderwijs wordt geschrapt.
 • Het kabinet onderzoekt hoe het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd.
 • Er komt onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden zodat de middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terechtkomen.
 • De onderwijsinspectie gaat bij de beoordeling meer rekening houden met scholen die bovenmatig veel zorgleerlingen hebben.
 • Alle  samenwerkingsverbanden beleggen een wettelijk verplichte doorzettingsmacht om het aantal thuiszitters terug te dringen en verzuim eerder aan te pakken.
 • Het kabinet wil de samenwerking tussen school en ouders versterken.
 • De samenwerking van praktijkonderwijs met het mbo wordt gestimuleerd zodat meer leerlingen doorstromen naar mbo en arbeidsmarkt.


Zorg

 • Voor preventie en gezondheidsbevordering is 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar. Dat wordt ingezet bij o.a. preventie van tiener-zwangerschappen en bij het voorkomen van depressies en zelfdoding (extra aandacht voor jongeren op school en lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI).
 • Het kabinet stimuleert de beweging van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige zorg.
 • Er worden opnieuw hoofdlijnenakkoorden (2019-2022) gesloten over o.a. geestelijke gezondheidszorg en multidisciplinaire zorg met een totale opbrengst van 1,9 miljard euro per jaar. Als de uitgaven onverwacht hoger uitvallen, dan wordt het macrobeheersingsinstrument ingezet.


Geestelijke gezondheidszorg

 • De regering wil mensen met een psychische stoornis zo veel mogelijk mee laten doen in de samenleving en stigmatisering tegen te gaan.
 • Wanneer lopende afspraken om wachtlijsten in de GGZ te verkorten, onvoldoende werken, komen er aanvullende maatregelen, zoals het organiseren van een regionale doorzettingsmacht. Het kabinet streeft naar intensivering en opbouw van de ambulante GGZ (binnen bestaande budgettaire kaders).
 • Voor GGZ-cliënten die buiten een instelling wonen is een integrale aanpak nodig van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars.
 • Er komt een wetsvoorstel om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.
 • Er wordt gewerkt aan een beter vangnet voor mensen met verward gedrag. Voor cliënten komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke opname op eigen verzoek en na een gesprek met een professional.


Jeugdhulp

 • Er komt meer aandacht voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Laagdrempelige hulp en ondersteuning moet beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen.
 • Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur - als dit in het belang van het kind is - in een pleeggezin of gezinshuis. Het Actieplan Pleegzorg wordt samen met de sector uitgevoerd uit om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen.
 • De Jeugdwet wordt geëvalueerd met nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ. Als co-financier stelt de regering tijdelijk middelen (tot 54 miljoen euro) beschikbaar.
 • Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij gezamenlijk inkoop en afstemming van bedrijfsprocessen en verantwoordingssystemen. Als gemeenten deze samenwerking niet goed zelf regelen, dwingt het Rijk dit af. Voor gecertificeerde jeugdinstellingen kunnen gemeenten kiezen voor een subsidierelatie.
 • Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.


Een inclusieve samenleving

 • Voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kijkt de regering hoe er meer maatwerk (ook op basis van ervaringen van ouders) georganiseerd kan worden.
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren worden beter in beeld gebracht, ook wordt ervoor gezorgd dat de verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluiten. Er is aandacht voor de overgang naar volwassenheid.
 • De combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen wordt eenduidiger en eenvoudiger geregeld.
 • Het kabinet verkent of er voor specifieke voorzieningen een landelijke of bovengemeentelijke regeling moet komen (zoals bij de Kindertelefoon) om specifieke kennis en expertise te behouden.
 • Gemeenten stellen aan aanbieders veel verschillende voorwaarden als het gaat om contractering, gegevensuitwisseling en verantwoording. Om de administratieve lasten te verminderen worden i-Wmo en i-Jeugd de standaard.
 • Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zet het kabinet met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels.


Terugdringen van schulden en armoede

 • Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen. Er komen extra middelen beschikbaar voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen.


Vluchtelingkinderen

 • Het kabinet realiseert adequate opvang voor minderjarige migranten in het land van herkomst waardoor zij veilig kunnen opgroeien als zij terugkeren naar het thuisland. De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.


Werk en leren

 • De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald. Deze rekening moet het levenlang-lerenbeleid vanuit de overheid bundelen.


Noot: dit zijn de hoofdpunten voor uit het Regeerakkoord vanuit NVO-perspectief. Wij zijn benieuwd hoe de regering het regeerakkoord in de praktijk gaat brengen en zullen de politiek hiertoe kritisch volgen.

Het Regeerakkoord is hier te downloaden.