Reactie minister en staatssecretaris op uitzending RamBam over dyslexie

26-4-2016

Het programma Rambam liet op 10 februari 2016 zien dat het soms kinderlijk eenvoudig is om een dyslexieverklaring te ontvangen. Deze uitzending zorgde voor een verhoogde aandacht voor het onderwerp, ook bij de politiek. De Tweede Kamer heeft het kabinet om een reactie gevraagd. Deze reactie is op 22 april door de minister en staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstuurd aan de Tweede Kamer. De NVO en het NIP reageerden al eerder gezamenlijk op de uitzending.

De reactie noemt een aantal maatregelen naar aanleiding van de uitzending:

  • Quick scan: Er zal op korte termijn een quick scan worden uitgezet in alle onderwijssectoren om op die manier meer inzicht te krijgen in de aantallen leerlingen met dyslexie en de voorzieningen waar zij gebruik van maken:
  • Diepgaander onderzoek: Zo snel mogelijk wordt gestart met een diepgaander onderzoek naar de kwaliteit van de verklaringen en de deskundigen die de verklaring afgeven;
  • ‘Checklist dyslexieverklaring’: Nog voor de zomer sturen de minister en de staatssecretaris alle scholen en instellingen een brief waarin aangegeven wordt waar men op moet letten bij het toestaan van aanpassingen op basis van een dyslexieverklaring. Bij de brief wordt een ‘checklist dyslexieverklaring’ gevoegd, die scholen en instellingen helpt om een goede beoordeling te maken;
  • Deskundigen: alleen ter zake deskundige pedagogen en psychologen mogen een dyslexieverklaring afgeven. Op dit moment worden er geen aanvullende eisen aan gesteld. De Kamer heeft een motie aanvaard om dit nader aan te scherpen. Naar aanleiding van deze motie gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het gesprek aan met de beroepsgroepen en de Inspectie van het Onderwijs over de wijze waarop kwaliteitseisen vastgelegd en gecontroleerd kunnen worden. Daarbij wordt bekeken of het bestaande protocol Blomert voor de diagnostiek en behandeling van EED vertaald kan worden in een duidelijke richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Betrokken beroepsgroepen (o.a. NVO en NIP) hebben al aangegeven hun verantwoordelijkheid te willen nemen en willen investeren in kwalitatief goede diagnostiek, begeleiding en behandeling;
  • Betere voorlichting aan scholen, instellingen en  ouders: Deze verbetering kan o.a. samen met het Masterplan Dyslexie en het Steunpunt Dyslexie.

 

NVO en NIP zijn nauw betrokken bij de uitvoering van deze maatregelen. Logischerwijs vooral bij de maatregelen inzake de deskundigen, maar ook bij de quick scan en de checklist. Wij zetten sterk in op de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie, om op deze manier de set aan professionele standaarden ook op dit onderdeel te completeren. We gaven richting het ministerie al aan dat we als beroepsgroep de vakbekwaamheid essentieel vinden. Van daaruit denken we mee over de borging van vakbekwaamheid en het toezicht daarop. We zijn echter beducht als dit een uitwerking zou krijgen in afzonderlijke, op afzonderlijke stoornissen gebaseerde registers. Dat gaven we het ministerie al mee, waarbij we ook toezegden met een voorstel te komen hoe het wél zou kunnen. Het thema komt o.a. terug op de ALV op 30 juni, als onderdeel van een Lagerhuisdebat. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit thema!

Vragen? Mail naar Kirsten Mik, k.mik@nvo.nl.