Rapporten jeugd

22-9-2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft mede namens staatssecretaris Dijkhoff van V & J een aantal rapporten op het gebied van jeugd naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft o.a. de Uitkomsten monitor Informatie Voorziening Sociaal Domein (ISD); Toezichtrapport Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst; Handreiking regisseursfunctie in kwetsbare gezinnen; een Nader onderzoek naar zorgpaden voor kinderen met ADHD. 

Gemeenten moeten op basis van de Jeugdwet maatwerk rond de jeugdige cliënt leveren. VNG en branches van aanbieders hebben afspraken gemaakt om administratieve lasten bij bekostiging, berichtenverkeer en verantwoording aan te pakken. In het programma Informatie Voorziening Sociaal Domein ISD zijn hiertoe drie uitvoeringsvarianten bedacht. Zo’n zestal jeugdregio’s loopt achter in de toepassing van standaarden. Er is overleg en tevens ook een wetsvoorstel in voorbereiding ‘om dit proces te versnellen’.

In het meerjarig, kwalitatief onderzoek ‘Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst’ concludeert het Toezicht Sociaal Domein (TSD) dat jongeren tussen 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie in hun gemeente vooral een sluitend netwerk nodig hebben voor zorg en ondersteuning. Werk aan de winkel want vaak houdt het jongerenbeleid op als de jongere 18 wordt. Ook blijkt het in de praktijk lastig te zijn om ‘de schotten’ in het sociale domein weg te halen, maar integraal beleid is hard nodig en dient de jongere zelf veel meer centraal te staan. TSD onderzocht in Den Bosch, Den Haag en Smallingerland gedurende twee jaar of en hoe kwetsbare jongeren hulp krijgen bij het vinden van een plek in de samenleving. De inspecties keken daarbij specifiek naar jongeren die een justitiële jeugdinrichting of een JeugdzorgPlus-instelling verlieten. Eind september komt een Handreiking ‘Aanpak 16-27’.

Deze week lanceerde TSD de Handreiking regisseursfunctie in kwetsbare gezinnen. Regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen kunnen terecht op de website Regiesociaaldomein. De inspecties onderzochten welke kennis en competenties nodig zijn om de regierol in het netwerk rondom kwetsbare gezinnen goed vorm te geven.

In opdracht van VWS is nader onderzoek gedaan naar zorgpaden voor kinderen met ADHD. Daarbij is gekeken naar de verschillen in ADHD-zorgpaden in vier gemeenten, het verschil in jeugdhulpgebruik, de cruciale beslismomenten die al dan niet leiden tot een diagnose ADHD en de keuze voor een bepaald zorgpad, de beweegredenen van ouders om een diagnosetraject te starten, de rol van gemeenten binnen de diverse zorgpaden en de wijze waarop scholen omgaan met deze kinderen. Een van de conclusies is dat er nog weinig wordt samengewerkt met zorgprofessionals waardoor het behandeltraject losstaat van de ondersteuning die school en gemeente bieden. Als het behandeltraject stopt (einde DBC), sluit de ondersteuningsstructuur daar vaak onvoldoende op aan, terwijl er nazorg nodig is omdat ADHD vaak blijvend tot problemen leidt. De verbinding van de gemeentelijke toegang (wijkteam en/of CJG) met de POH-jeugd en de MDO's op scholen is een belangrijke succesfactor in het realiseren van de best passende zorg voor kinderen met ADHD.

Downloads:
Diverse rapporten over jeugd, Kamerbrief en rapporten
Handreiking regisseursfunctie in kwetsbare gezinnen