Quickscan naar werking meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

9-7-2015

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment, bijna twee jaar na de  inwerkingtreding van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een onderzoek uitvoeren naar de werking van de meldcode in de sectoren gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie. Ook de NVO is hiervoor door het ministerie van VWS benaderd, zodat ook (ortho)pedagogen in dit onderzoek betrokken worden.
Via deze link kunt u de enquête invullen.

Het onderzoek is gericht op het achterhalen van de ervaringen van professionals met de meldcode en de eventuele knelpunten die zij daarbij ervaren. Het betreft nadrukkelijk geen controle op het gebruik van de meldcode. Het onderzoek start met een online enquête onder professionals uit de zes sectoren.

Naast deze enquête zullen in het najaar 2015 ook groepsinterviews worden gehouden. In de enquête kunt u aangeven of u hiervoor benaderd wil worden. In deze interviews zal ook aandacht besteed worden aan mogelijke knelpunten, verbetermogelijkheden en vormen van ondersteuning die professionals kunnen helpen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Naast het onderzoek onder professionals wordt ook via een dossierstudie en interviews het perspectief van de Veilig Thuis organisaties en van de Inspecties in beeld gebracht. De volledige quickscan wordt eind 2015 afgerond. De quickscan moet algemene conclusies geven over het gebruik van de meldcode door professionals en eventuele verbeterpunten in de uitvoering benoemen. Het onderzoeksrapport wordt door het ministerie van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.