Publicatie onderzoeksrapport arbeidsmarktverkenning jeugdsector

11-1-2019

Nog vlak voor het kerstreces heeft minister De Jonge van VWS het onderzoeksrapport ‘verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in de actuele situatie van de arbeidsmarkt voor jeugdprofessionals die ondersteuning, hulp en zorg verlenen in het kader van de Jeugdwet, én de factoren die hierop van invloed zijn. Voor de jeugdsector geldt, evenals voor de andere sectoren in zorg en welzijn, dat er een antwoord gevonden moet worden op de vraag hoe er de komende jaren voldoende en gemotiveerde professionals gevonden kunnen worden en behouden kunnen blijven.

De NVO herkent de belangrijkste knelpunten die in het rapport naar voren komen: de hoge uitstroom van professionals uit de instellingen, een hoog verzuimpercentage en een hoge werkdruk. Dit is een zorgwekkend beeld dat vraagt om concrete verbeteracties. De NVO zal hier de komende periode ook actief aandacht voor vragen en bij betrokken zijn. Belangrijke verbeteracties liggen o.a. op het gebied van het verminderen van de regeldruk voor professionals en de verschillende procedures met betrekking tot klacht- en tuchtrecht.

Lees hier het gehele onderzoeksrapport.