Praktijkondersteuner Jeugd opnieuw in de aandacht

29-3-2018

Minister Hugo de Jonge van VWS beantwoordde de vragen van Kamerlid Judith Tielen (VVD) nav het artikel ‘Jeugdpsychiatrie bij gemeente is fout’ van Manon Hilligers in de NRC. Wat in het antwoord  onder meer opvalt is dat de bewindspersoon opnieuw een lans breekt voor de Praktijkondersteuner jeugd.

De Jong benadrukt dat hij het van belang vindt om de hulp aan kinderen met psychische problemen in samenhang te verlenen met andere vormen van hulp aan gezinnen. Door de hulp zo dicht mogelijk bij de sociale omgeving van kinderen te organiseren, kan het beste een integraal aanbod voor kinderen en het gezin worden neergezet. Hij ziet daar al mooie voorbeelden van. Bijvoorbeeld aan sommige wijkteams is de basis ggz  toegevoegd. Of het voorbeeld van de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) in Eindhoven, waarbij een jeugd ggz ondersteuner wordt toegevoegd aan de huisarts.

Sinds de invoering van de Jeugdwet is het nog steeds mogelijk dat de huisarts direct kan doorverwijzen naar de specialistische ggz. De huisarts is laagdrempelig en voor veel cliënten een bekende en vertrouwde hulpverlener. De huisarts kan een belangrijke en signalerende rol spelen en daarmee bijdragen aan een passende toegang tot de jeugdhulp. Daarnaast spelen de wijkteams een belangrijke rol bij de toegang tot de jeugdhulp. Uit de tussenevaluatie van de Jeugdwet blijkt dat er aanwijzingen zijn dat investeren in goede lokale toegang (via wijkteams) en de inzet van de praktijkondersteuner jeugd ggz bij de huisarts, kunnen leiden tot minder verwijzingen naar specialistische hulp. Een POH-jeugd ggz of de goed georganiseerde wijkteams, kunnen zelf ondersteuning bieden, dan wel indien nodig  tijdig specialistische hulp erbij halen, om escalatie van problemen te voorkomen.

Verschillende gemeenten zetten hier volgens De Jonge ook op in. Het is daarom belangrijk dat de gemeenten de huisartsen zien als een bondgenoot, die zeker met een POH jeugd erbij, kan zorgen voor een juiste triage. Gemeenten zien dit ook steeds beter en zij ondernemen verschillende initiatieven om de huisartsen beter te bedienen met informatie over het ingekochte jeugdhulpaanbod of door het stimuleren van een betere samenwerking tussen wijkteams en huisartsen. NVO maakt zich samen met andere beroepsverenigingen sterk voor POH jeugd in gemeenten, lees hier de berichtgeving van VNG hierover. 

Download hier de beantwoording van de vragen van Kamerlid Judith Tielen.
Lees hier de reactie van Xavier Moonen op het artikel van Manon Hilligers in de NVO nieuwsbrief van 16 februari 2018.