Plan aanpassing meldcode kindermishandeling voor de zomer

8-4-2016

Onlangs is Jan-Dirk Sprokkereef door staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Van der Steur (V&J) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangewezen om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren evenals de kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties. Afgelopen week liet Van Rijn weten dat Sprokkereef voor de zomer zal komen met voorstellen voor de aanpassing van de meldcode.

Sprokkereef zal voor de aanscherping van de meldcode onder andere de VNG, Veilig Thuis, beroepsorganisaties, Augeo, de Taskforce Kindermishandeling, en de PO-Raad betrekken. De NVO is hiervoor inmiddels benaderd  voor een werkconferentie eind april. Van Rijn wil dat aan stap 5 van de meldcode een 'registratievereiste' wordt toegevoegd, zodat ook professionals die kiezen voor de inzet van een behandeltraject in plaats van een melding bij Veilig Thuis, dit traject moeten laten registreren.

Dit standpunt heeft geleid tot verschillende reacties van veldpartijen. De Taskforce Kindermishandeling is tevreden met het voornemen van de staatssecretaris van VWS om de meldcode minder vrijblijvend te maken. Augeo en diverse beroepsorganisaties merken op dat een dergelijke aanscherping in de praktijk tot ongewenste uitkomsten kan leiden, zoals zorgmijding, overbelasting van Veilig Thuis-organisaties en weerstand bij professionals. Daartegenover staat dat zij de richting van de staatssecretaris om verbeteringen te realiseren in het signaleren en melden van kindermishandeling waarderen. De veldpartijen geven een aantal adviezen hoe de beoogde verbetering te realiseren. Ook de gemeenten en de Veilig Thuis-organisaties hebben hun vragen over de voorgestelde aanscherping en hoe dit kan leiden tot de gewenste uitkomsten. Zij zien tevens mogelijkheden tot verbetering. Met deze kennis geeft Sprokkereef alvast aan dat hij doelt op een registratievereiste die enerzijds niet vrijblijvend is, maar anderzijds wel goed werkbaar is en waarbij helder onderscheid wordt gemaakt tussen adviesvragen en meldingen aan Veilig Thuis-organisaties.

De NVO heeft in oktober 2015 en februari 2016 samen met andere beroepsorganisaties de zorgen rondom een registratieplicht gedeeld met de Kamer en de staatssecretaris (zie onderstaand).

Lees meer: