Oproep: 2 leden voor het College van Toezicht (m/v)

8-4-2016

De NVO vindt het van groot belang dat haar leden zich in hun beroepsmatig handelen laten leiden door de beroepscode van de vereniging. Om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te bewaken en te verbeteren moet dit handelen getoetst kunnen worden.
De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges hebben als taak om te oordelen over ingediende klachten tegen het beroepsmatig handelen van leden van de vereniging.
Van kandidaten vragen wij brede kennis en ervaring in het vakgebied. Wij zijn met name geïnteresseerd in professionals in de werkgebieden jeugdgezondheidszorg, langdurige zorg, en geestelijke gezondheidszorg 18+. Daarnaast vragen wij affiniteit met en beoordelingsvermogen ten aanzien van beroepsethiek en de toepassing van de beroepscode.

Collegeleden kunnen geen lid zijn van het bestuur of bestuurscommissies van de NVO of een andere met dit ambt strijdige functie hebben.
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan een lid nog voor een tweede periode worden herbenoemd. Het College komt rond de zes keer per jaar bijeen. Leden ontvangen een vergoeding per zitting en een reiskostenvergoeding.

Belangstellenden nodigen wij uit vóór 9 mei 2016 een brief met motivatie en CV te sturen naar: de NVO, ter attentie van mevrouw mr. D.P. (Diana) Visser, ambtelijk secretaris College van Toezicht, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht of per mail: d.visser@nvo.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. drs. L.C. Mulder, voorzitter College van Toezicht, via d.visser@nvo.nl.