Ook NVO zet vraagtekens bij afschaffing scholingsaftrek

19-10-2016

In een wetsvoorstel laat minister Bussemaker (OCW) weten dat zij voornemens is om de bestaande scholingsaftrek voor werknemers af te schaffen met ingang van 2018.  Met name hoger opgeleiden profiteren van de scholingsaftrek volgens de minister. Het kabinet wil de scholingsaftrek omzetten in een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers, bedoeld voor mensen die minder geneigd zijn zichzelf te scholen. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dit onverstandig en ook de NVO zet vraagtekens bij het wetsvoorstel. Juist vanwege kwaliteitsborging in het veld zien we het belang van de huidige regeling die ook gebruikt wordt om de hoogopgeleide functies te verbeteren door bij- en nascholing. Voor veel professionals is het daarbij niet vanzelfsprekend dat zij daarvoor de financiële middelen beschikbaar hebben.

Naar aanleiding van signalen van leden heeft de NVO zich verdiept in dit wetsvoorstel en politieke partijen benaderd met enkele vragen. Zo willen we graag weten:

  • wat de mogelijke effecten zijn van dit voorstel;
  • of de beoogde afschaffing betekent dat doorstuderen voor hoger opgeleiden minder aantrekkelijk wordt;
  • hoe deze maatregel zich verhoudt tot de ambitie van het kabinet van ‘een leven lang leren.


Dat veel politieke partijen kritisch zijn op dit voornemen van de minister, blijkt uit de schriftelijke vragenronde bij het wetsvoorstel:

  • VVD wil weten wat de gevolgen zijn voor burgers die tot nu toe gebruik maakten van de aftrek van scholingsuitgaven;
  • CDA vraagt of de regering gekeken heeft naar mogelijke negatieve effecten van de afschaffing van de scholingsaftrek op het kunnen doorstromen naar hogere functies;
  • SGP geeft aan dat het net zo goed belangrijk is dat hoger opgeleiden door blijven leren en vraagt of ook voor hen de kosten een belemmering kunnen vormen;
  • D66 vraagt of de regering kan toelichten waarom er gekozen wordt voor een structurele bezuiniging op de ondersteuning van scholingsuitgaven en wat de gevolgen zijn van de subsidieregeling voor verschillende groepen mensen;
  • ChristenUnie is benieuwd naar hoe belangrijke partners van het kabinet, zoals de sociale partners, denken over dit wetsvoorstel en waarom zij niet geconsulteerd zijn;
  • Gezamenlijk vragen VVD, CDA, SGP, D66, ChristenUnie en 50PLUS hoe dit voorstel rijmt, zoals ook de NVO heeft aangegeven, met het streven van het kabinet van ‘een leven lang leren’.


Kortom, een reeks vragen en er zijn er nog meer.

Hier kunt u alle vragen van de verschillende fracties aan de minister bekijken.

Minister Bussemaker zal de vragen eerst moeten beantwoorden voordat verdere behandeling in de Tweede en vervolgens Eerste Kamer mogelijk is. De NVO houdt de beantwoording en ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en informeert u over de voortgang.