Ook komend jaar extra aandacht voor thuiszitters nodig

23-2-2018

Afgelopen week schreef Minister Slob aan de Tweede Kamer dat vorig schooljaar ruim 4000 leerlingen langer dan drie maanden thuiszaten, zonder passend aanbod voor onderwijs of zorg. Dat waren er ongeveer net zo veel als in het schooljaar 2015/2016. Circa 1700 kinderen stonden helemaal niet ingeschreven op een school. Voldoende reden voor Minister Slob om ook komend jaar te blijven inzetten op het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Ook de NVO blijft aandacht vragen voor dit thema onder meer in de regionale bijeenkomsten waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Klik hier om u aan te melden voor Eindhoven of Zwolle.

Benieuwd naar de maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer, lees dan hier verder:

In de Kamerbrief van 19 februari 2018 kijkt Minister Slob van het ministerie van OCW eerst kort terug op de resultaten in het afgelopen jaar. In de tweede helft van zijn brief kijkt hij vooruit en kondigt een aantal maatregelen aan om verzuim en thuiszitten terug te dringen.

Maatregelen om verzuim en thuiszitten verder terug te dringen in 2018

  • Aan Marc Dullaert is gevraagd om nog zes maanden te werken aan de verankering van de resultaten in alle regio’s.   
  • In 2018 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de regionale thuiszitterspacten
  • Optimaal benutten van maatwerk in onderwijs en zorg onder andere door aandacht hiervoor te vragen op de Dag van de Leerplicht op 15 maart 2018 en de Landelijke actieweek Thuiszitters van 2 – 8 juni 2018.
  • Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om samenwerkingsverbanden een rol te geven bij de totstandkoming van vrijstellingen vanwege lichamelijke of psychische redenen.
  • Sneller uitvoering geven aan de doorzettingsmacht en zoeken naar oplossingen die aansluiten bij de organisatie van de jeugdsector.
  • Versterken van de informatiepositie van samenwerkingsverbanden
  • Continueren van de acties die gaande zijn met betrekking tot toezicht en handhaving leerplichtwet.


Lees hier de brief van Minister Slob van 19 februari aan de Tweede Kamer.