Ontwikkelingen in de jeugdhulp

9-6-2017

Donderdag 8 juni jl. was het eerste Algemeen Overleg Jeugdhulp van de nieuwe Tweede Kamer.  Op een volle agenda kwamen o.a. de voortgangsrapportage jeugdhulp van de staatssecretaris, de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), het Actieplan Pleegzorg en de financiering van De Kindertelefoon & het AKJ aan bod. Ook werd er gesproken over de wachtlijsten en beperking van administratieve lasten voor zorgaanbieders.

De Kamerleden spreken met de Staatssecretaris over geldproblemen bij diverse gemeenten en of het verdeelmodel wel in orde is. Van Rijn wil de besluitvorming overlaten aan een nieuwe regering. In het najaar komen de nieuwe definitieve cijfers over de financiën van gemeenten en in 2018 wordt het verdeelmodel opnieuw bekeken. Wat betreft ‘aanbesteden’ geeft Van Rijn aan dat er meer mogelijk is dan gemeenten vaak denken: ‘Inkoopafdelingen grijpen soms te snel naar zware aanbesteding, als bestuurder (wethouder jeugd) moet je daar bovenop zitten en het niet aan de financiële afdeling overlaten‘. Gemeenten kunnen nu al een beroep doen op expertise bij het rijk en in september komt er een handreiking. Daarnaast loopt er een apart traject rond aanbesteden van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De transformatie krijgt pas kans van slagen als aanbieders ook meer bestaanszekerheid hebben. De Staatssecretaris deelt die zorg en spoort gemeenten aan om meerjarige afspraken te maken met aanbieders, óók over vernieuwing. Jeugdhulpverleners en gemeenten moeten meer tijd kunnen besteden aan de hulp voor kinderen en hun ouders en minder aan administratie. In dat kader juicht de NVO ook toe dat staatssecretaris de verplichting voor kleine zorgaanbieders om bij hun jaarverantwoording een accountantsverklaring te overleggen, gaat schrappen.

Ook wordt er uitvoerig gesproken over de wachtlijsten. De staatsecretaris vindt dat dit regionaal moet worden opgepakt en zal er op toezien dat er ook werk van wordt gemaakt.

De kamerleden zijn enthousiast over het Actieplan Pleegzorg en van Rijn zegt toe in gesprek te gaan over het onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar de effectiviteit van de laatste wervingscampagne.

Heel goed nieuws is dat de staatssecretaris de financiering van De Kindertelefoon en het AKJ landelijk regelen. De NVO is blij dat het verder gaat dan alleen een tijdelijke oplossing. Van Rijn maakt duidelijk dat hij werkt aan een wettelijke regeling en een structurele oplossing voor het probleem.

De volgende voortgangsrapportage jeugdhulp verschijnt in oktober. De tussenevaluatie van de Jeugdwet komt komend voorjaar naar de Tweede Kamer.

Te downloaden:
>> Kamerbrief over voortgang Jeugdhulp
>> Onderzoek naar wachtlijsten Jeugdhulp
>> Kamerbrief over Kindertelefoon en AKJ
>> Minder regels en meer tijd voor de jeugdhulp
>> Zorgen voor de Jeugd, 3e jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd
>> Actieplan Pleegzorg