Onderzoek naar inzet GZ-psychologen

12-1-2018

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende BIG-geregistreerde GZ-psychologen zijn. Hoewel er de laatste jaren al veel mensen zijn opgeleid, stromen er ook veel professionals uit wegens  bijvoorbeeld pensionering en klinken er veel geluiden over wachttijden en stijgende werkdruk. Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de GZ-psychologen. Het Capaciteitsorgaan zet daarom samen met het NIVEL eind januari een enquête uit onder een steekproef van 3500 BIG-geregistreerde ggz-professionals.

Op dit moment is de orthopedagoog generalist nog niet opgenomen in de Wet BIG. Het onderzoek wordt daarom nog niet uitzet onder orthopedagogen generalist. In reacties op de internetconsultatie geven leden en daarnaast opvallend veel werkgevers aan hoe belangrijk de opname van dit beroep is, ook tegen het licht van de tekorten aan gekwalificeerde en geregistreerde  beroepen en de wachtlijsten die daarvan het gevolg zijn.     

Vanuit de NVO moedigen wij onze leden die een enquête ontvangen aan deze in te vullen. Het onderzoek is immers van belang voor goede en voldoende zorg in de toekomst.

Doel onderzoek
Het onderzoek heeft als doel de kenmerken van de beroepsgroepen en hun positie op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Deze kenmerken vormen de basis van de raming. Een goede respons voor alle beroepsgroepen en branches is daarom van groot belang!  

Advies aan het ministerie van VWS en veldpartijen
Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten ggz er in de toekomst nodig zijn. Hierbij hoort ook een instroomadvies aan VWS en veldpartijen voor de verschillende opleidingen: hoeveel opleidingsplaatsen dienen er beschikbaar te worden gesteld voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de toekomst?

De NVO roept op tot het invullen van de enquête
Om het volgende capaciteitsplan voor deze beroepsgroepen te kunnen opstellen in 2018 zijn veel gegevens nodig. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld de in- en uitstroom van de beroepsgroep en het aantal uur dat er zoal wordt gewerkt, maar er zijn ook gegevens nodig over onderwerpen als werkdruk en uw toekomstplannen als GZ-psycholoog. Daarom wordt begin 2018 een enquête uitgezet onder een steekproef van BIG-geregistreerde GGZ-professionals. Het zou dus kunnen dat er in januari een brief op uw deurmat valt met het verzoek mee te doen aan de enquête van het Nivel en het Capaciteitsorgaan.