OG in de BIG: vragen van Tweede Kamer bekend

25-1-2019

Woensdag 23 januari jl. maakte de Tweede Kamer de vragen over het wetsvoorstel wijziging Wet zorg en dwang van de verschillende politieke partijen bekend. Het wetsvoorstel stelt ook opname van de orthopedagoog-generalist in de wet BIG voor. De vragen van de Kamer zijn een volgende stap in het parlementaire proces. Geen enkele politieke partij is kritisch over de opname van de orthopedagoog-generalist als zodanig. Wel zijn er vragen of het wenselijk is taken van een zogeheten Wzd-functionaris te beleggen bij gedragswetenschappers, de gz-psycholoog en de orthopedagoog-generalist.

Met o.a. de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de NVO van meet af aan aangegeven dat gehandicaptenzorg altíjd integrale zorg is en dat zich juist in de gehandicaptenzorg vaak vraagstukken rondom gedrag voordoen. Een gedragswetenschapper is bij uitstek in staat dat soort zorg te coördineren, probleemgedrag te voorkomen en te verminderen en dwang te reduceren. De orthopedagoog-generalist, die probleemgedrag benadert vanuit de context en vanuit ontwikkelings- en opvoedingsperspectief, doet dit in de praktijk al vaak en trekt daarin vaak samen op met de arts gehandicaptenzorg. De NVO illustreerde dit in eerdere publicaties en brieven al met diverse concrete voorbeelden. Als NVO zijn we nauw betrokken bij de uitwerking van het functieprofiel van de Wzd-functionaris, dat de komende maanden nader wordt uitgewerkt. In dit kader is ook het competentieprofiel van de gedragswetenschapper in de gehandicaptenzorg relevant; NVO en NIP publiceerden dit eind november 2018.

Andere vragen van de Kamer over het wetsvoorstel  gaan onder meer over de voorbereiding om de invoering daadwerkelijk soepel te laten verlopen, het waarborgen van rechten van cliënten en hun omgeving en over administratieve lasten. Enkele partijen vragen naar de onderscheidendheid van de opleiding orthopedagoog-generalist en naar het opleidingsbesluit. De NVO stelt op dit moment, in overleg met de hoofdopleiders OG en op basis van eerdere concept-besluiten en curricula van de bestaande opleidingen, input voor dat Opleidingsbesluit op. Daarnaast ontwikkelen de hoofdopleiders, gefaciliteerd door de NVO, een opleidingsplan.

De minister van VWS zal op de vragen van de Tweede Kamer (het zogeheten Verslag) reageren met een zogeheten Nota naar aanleiding van Verslag. Wanneer die gereed is, is nu nog niet te zeggen. De Kamer heeft al aangegeven dat zij, als de vragen toereikend worden beantwoord, de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal gaan plannen.    

Download: