OG in de BIG: stand van zaken

4-11-2016

De NVO ontvangt de laatste tijd weer meer vragen over de voortgang van de wetswijziging die o.a. voorstelt om de OG op te nemen in de Wet BIG. Aanleiding is o.a. het feit dat 2017 nadert en orthopedagoog generalisten nu concreet en in de praktijk worden geconfronteerd dat zij, in tegenstelling tot nu, vanaf 2017 geen regiebehandelaar kunnen zijn in de ggz – althans, dat zorgverzekeraars hen niet als zodanig vergoeden.

Onze laatste informatie is dat de internetconsultatie over dit wetsvoorstel nu begin 2017 is gepland. Daarna gaat het ter advisering naar de Raad van State en vervolgens, afhankelijk van het advies van de Raad van State, al dan niet direct naar de Tweede en vervolgens Eerste Kamer. De minister van VWS liet in juli nog weten dat de internetconsultatie in het najaar van 2016 zou plaatsvinden. De NVO betreurt de steeds opschuivende termijnen, maar ziet geen mogelijkheden meer om dit te beïnvloeden. De Tweede Kamer heeft in het voorjaar van 2016 diverse keren het belang van voortgang benadrukt, maar de minister toonde zich hiervoor tot nu toe helaas weinig gevoelig.

De NVO zorgt er wel zelf voor dat zij tijdig relevante informatie en documenten oplevert. Dat deed zij afgelopen zomer o.a. door een voorzet te maken voor de noodzakelijke Algemene Maatregel van Besluit (AMvB), die als onderliggende regelgeving van de beoogde wet, vooral de kwaliteit van de opleidingen regelt. Het College van de FGZPt becommentarieerde de drie voorzetten voor AMvB’s (gz-psycholoog, psychotherapeut en orthopedagoog generalist) kort na de zomer in hun onderlinge samenhang en overlegde hierover met VWS. Inmiddels zijn ook enkele vragen van VWS bekend. De NVO reageerde hierop afgelopen week richting de FGZPt, omdat een en ander nu via de FGZPt loopt – hetgeen de NVO overigens toejuicht; het College komt volgende week weer bij elkaar.

De vier hoofdopleiders van de reguliere opleidingen komen in NVO-verband regelmatig samen om documenten te ontwikkelen, die een uitwerking zijn van de AMvB en die straks nodig zijn in FGZPt-verband. Dan gaat het bijvoorbeeld om een opleidingsplan, een erkenningsregeling voor praktijkopleidingsplaatsen, een erkenningsregeling voor hoofdopleiders, etc.

De NVO informeert u via de nieuwsbrief en onze website zodra daartoe aanleiding is. Voor een overzicht van de verschillende stappen om de OG op te nemen in de wet BIG en onze kernboodschap: zie het themadossier op onze website.