OG in de BIG: de stand van zaken

6-7-2016

Terugblik OG in de BIG in vogelvlucht

  • op 19 juni 2015 besloot minister Schippers de OG op te nemen in de wet BIG. Dat moet zij aan het parlement voorleggen met een voorstel tot wetswijziging. Zij integreert dit in een voorstel dat ook andere punten uit de evaluatie van de Wet BIG meeneemt, zoals uitbreiding van de normen voor herregistratie. (NB het NIP heeft een aanvraag ingediend om ook de K&J-psycholoog op te nemen in de Wet BIG. Hierover heeft de minister zich nog niet uitgesproken; er zijn dus nog geen stappen om dit beroep mee te nemen in het wetsvoorstel dat nu in voorbereiding is);
  • NIP, NVGzP en NVO leverden voor dit wetsvoorstel een deskundigheidsbeschrijving gz-psycholoog, de NVP deed dit voor de psychotherapeut, de NVO leverde een deskundigheidsbeschrijving OG aan. Ook dienden we voor deze drie beroepen nieuwe normen voor herregistratie in;
  • De FGZPt liet VWS weten dat zij bereid is om haar regelgevende en toezichthoudende taken uit te breiden als de OG wordt opgenomen in de Wet BIG.


Recent

  • NIP, NVGzP en NVO ontwikkelden een voorstel voor de AmvB (het besluit) gz-psycholoog. Dit besluit regelt de kwaliteit van de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog. De NVP deed dit voor de psychotherapeut, de NVO stelde een AMvB (besluit) OG op voor de opleidingen OG;
  • alle drie de voorstellen liggen nu ter advisering bij het College van de FGZPt. Voor het besluit gz-psycholoog en psychotherapeut hebben we dat als beroepsverenigingen standaard zo geregeld. Voor de OG verricht de FGZPt nog geen taken; dat kan ook niet olang het geen wettelijk beroep met een wettelijk erkende opleiding is. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat de regelgeving in onderlinge samenhang wordt beoordeeld, vroeg de NVO de FGZPt ook nu al het concept-besluit OG mee te nemen;
  • Het College zal aan VWS en ook aan de beroepsverenigingen advies uitbrengen. VWS is vervolgens aan zet om de AMvB/besluiten op te stellen.


Er is nog een belangrijk aandachtspunt: het concept-besluit gz-psycholoog, dat nu dus ook bij het college ligt, gaat nog uit van de oude situatie en kent veel verwijzingen naar pedagogisch handelen. Destijds was dat een bewuste keuze. Nu zou dat er, vanwege het onderscheidende karakter, uit moeten. Echter, als het parlement zou besluiten om de OG toch geen apart beroep te maken, zijn we ook de opleiding met die elementen kwijt. VWS erkent dit vraagstuk en komt nog met advies hoe hier mee om te gaan.

De NVO voert vanaf begin 2016 overleg met de vier hoofdopleiders van de reguliere OG-trajecten. Samen bekijken we hoe zij zo snel mogelijk kunnen voldoen aan de onderliggende regelgeving van de FGZPt (raamplan opleidingen, erkenningsregeling praktijkinstellingen, erkenningsregeling hoofdopleiders, etc) en hoe de NVO hen daarbij kan ondersteunen.

Hoe verder?
Het was de bedoeling dat het voorstel tot wetswijziging nu klaar zou zijn. Dan volgt er een openbare internetconsultatie, waarbij iedere willekeurige burger van Nederland reactie kan geven. Die input verwerkt de minister in de zogeheten Memorie van Toelichting en dan gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. Afhankelijk van het oordeel van de Raad van State moet het dan worden aangepast of kan de minister het doorsturen aan de Tweede Kamer. Voorzien was dat vóór het kerstreces zou gebeuren. Echter, het wetsvoorstel is nog niet gereed. Het ministerie stuurt een dezer dagen de aangepaste planning naar de Tweede Kamer en stelt de NVO daarvan onmiddellijk op de hoogte. Zodra wij de aangepaste planning hebben, kunnen wij die ook aan u laten weten.