NZa adviseert overheveling van extramurale behandeling naar Zvw

22-12-2017

Extramurale behandeling (aanvullende geneeskundige zorg) die nu via een subsidieregeling wordt bekostigd kan per 1 januari 2019 onder de zorgverzekeringswet (Zvw) vallen met een overgangsmodel gebaseerd op de huidige prestaties in de subsidieregeling. Dat staat in het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) “Aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn”. De NVO is intensief betrokken geweest bij totstandkoming van dit advies. In haar reacties heeft de NVO zich uitgesproken over de verschillende bekostigingsopties en is verheugd dat deze in het advies zijn meegenomen.

Korte termijn
In november 2017 heeft de NZa haar advies aan het ministerie van VWS aangeboden. In dit advies is aangegeven om voor de korte termijn voor de overheveling van aanvullende geneeskundige zorg aan te sluiten bij de prestaties onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling van waaruit de zorg, op grond van de duiding van het Zorginstituut Nederland, wordt bekostigd. Het aantal bekostigingsprestaties kan worden teruggebracht van negentien naar tien. Dit is echter geen structurele oplossing en bekostiging voor de lange termijn.

Lange termijn
Voor de langere termijn kan door de NZa met partijen waaronder de NVO in een doorontwikkeltraject worden verkend waar mogelijkheden liggen om de bekostiging multidisciplinair en integraal vorm te geven. Multidisciplinaire prestaties kunnen op meerdere manieren worden vormgegeven, afhankelijk van onder andere de uitvoerbaarheid en (kosten)homogeniteit van producten: op basis van standaarden, zorgzwaarte op functieprogramma’s. De NVO werkt graag mee aan de verdere uitwerking van multidisciplinaire zorgprogramma’s.