NVO scant begrotingen van het kabinet

22-9-2016
Afbeelding: Minister President Rutte


Tijdens Prinsjesdag zijn de plannen van het kabinet voor 2017 gepresenteerd. De NVO scande begrotingen van verschillende ministeries voor leden op relevantie.
De bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zijn geschrapt, het kabinet zet in op kansengelijkheid en onderwijs op maat, gemeenten krijgen budget voor tijdelijke opvang van mensen met een licht verstandelijke beperking en branche- en beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en gemeenten gaan met financiële steun van VWS verder met de uitvoering van het werkprogramma Professionalisering jeugdhulp.

Het wetsvoorstel waarmee de orthopedagoog generalist in de Wet BIG wordt opgenomen staat expliciet in de begroting van VWS. Minister Schippers zal in het najaar van 2016 dit wetsvoorstel ter internetconsultatie brengen. Vervolgens zal dit wetsvoorstel rond de zomer van 2017 naar de Tweede Kamer worden verzonden. Dit is conform onze eerdere info aan u.

In de begroting van SZW staat dat minister Asscher (SZW) nog voor de begrotingsbehandeling in het najaar in zal gaan op de resultaten van zijn plan van aanpak misbruik stages en werkervaringsplaatsen. Ook dit is conform onze eerdere info aan u.

Verder in de verschillende begrotingen:

OCW

 • Kansengelijkheid en onderwijs op maat. Bereiken door: doorlopende leerlijnen en goede aansluiting schoolvormen
 • Scholen krijgen extra bekostiging voor een (tweede) jaar taalonderwijs voor asielkinderen
 • Kabinet zet in op voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op taalachterstand


VWS

 • Eigen risico blijft gelijk aan 2016
 • Ouderbijdrage die in de Jeugdwet was opgenomen is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 afgeschaft
 • Blijft geld bij gemeenten beschikbaar voor de doelgroep in het beschermd wonen
 • Beheer en het onderhoud van de 14 richtlijnen jeugdhulp gaat in 2017 geborgd worden in het Kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut
 • Gesprek tussen jeugdwelzijnwerkers en onderwijsprofessionals wordt gestimuleerd om in kaart te brengen wat goed werkt in de strijd tegen radicalisering en extremisme
 • In 2017 volgt een nieuw plan voor ‘gepaste zorg’ van de beroepsgroepen en het onderwijs
 • Op basis van de uitkomsten van het advies van de heer Sprokkereef (verwacht eind september 2016) over het aanscherpen van het gebruik van de meldcode en de werkwijze Veilig Thuis, wordt in 2017 invulling gegeven aan benodigde activiteiten
 • Vervolgonderzoek naar geweld in de jeugdzorg zal doorlopen tot medio 2018
 • Verbetering van hulp aan jongeren die 18 jaar worden
 • De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) zal ook in 2017 voortbestaan


V&J

 • Evaluatie naar de opbrengsten van de pilot bijzondere curator inclusief het standpunt van de minister komt in oktober 2016
 • Investering in integrale aanpak van kindermishandeling en jeugdgroepen
 • Voorstel wordt uitgewerkt over de verhoging van de leeftijd van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 12 jaar naar – in beginsel – 14 of 16 jaar
 • Voorstel wordt uitgewerkt waarbij de Raad voor de Kinderbescherming zelf een besluit kan nemen over het treffen van een jeugdbeschermingsmaartregel


SZW

 • Extra geld beschikbaar om álle kinderen kansen te geven: bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets


BZK

 • Uitvoering geven aan de Transformatieagenda. Doel is integraler oppakken van de verschillende verantwoordelijkheden in het sociaal domein, verder innoveren gemeentelijke aanpak en meer betrekken van burgers bij uitvoering en besluitvorming


Nog uitgebreider weten wat de plannen van het kabinet zijn?
Bekijk de scan die de NVO voor u heeft gemaakt.