Nadrukkelijker aandacht voor privacy in het sociaal domein

28-4-2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft naar aanleiding van onderzoek bij 41 grote gemeenten geconstateerd dat gemeenten in het sociaal domein nog onvoldoende zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. “Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens”, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens doet gemeenten een aantal aanbevelingen. Zo raadt de toezichthouder aan om te specificeren welke gegevens voor welke specifieke doelen en op basis van welke grondslag noodzakelijk zijn voor de taken in het sociaal domein. Ook adviseert de AP om dit te vertalen in instructies voor de professionals op de werkvloer, zodat zij weten wat zij met welke gegevens mogen doen. Daarnaast wordt aangeraden burgers zorgvuldig te informeren over de gegevens die over hen worden verwerkt en wanneer en waarom toestemming wordt gevraagd.

Ook bij de NVO blijven vragen en signalen binnenkomen over de manier waarop gemeenten in contacten met professionals omgaan met de geheimhoudingsplicht en gegevensverstrekking. Als professional bent u immers gehouden aan regelgeving vanuit o.a. de Jeugdwet en uw beroepscode. De NVO gebruikt uw signalen o.a. in overleggen met de VNG, VWS, brancheverenigingen en andere beroepsorganisaties om de knelpunten die spelen rondom privacy bespreekbaar te maken en op te lossen.
Tevens ontvangen wij regelmatig signalen vanuit het onderwijsveld. Vanwege de omvang en de onderlinge verglijkbaarheid van die signalen, verzamelen wij die nu gericht. De PO-raad en de VO-raad nemen ons signaal serieus, maar hebben wel meer concrete voorbeelden nodig om dit op de agenda zetten.