Monitor Aanpak Kindermishandeling verbreed naar huiselijk geweld

29-7-2016

De Monitor Aanpak Kindermishandeling van NJi en Movisie is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. Hierdoor krijgen gemeenten de beschikking over één integraal beleidsinstrument om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een sturingsinstrument waarmee gemeenten beleidsontwikkelingen kunnen volgen, de effecten van hun beleid kunnen meten en waar nodig bijsturen. Zo kan de monitor gemeenten ook helpen bij het in de praktijk brengen van hun regiovisie, met name als het gaat om het preventiebeleid.

De monitor bevat cijfers op gemeenteniveau over aantallen onderzoeken naar kindermishandeling, daarbij betrokken kinderen, aard van de mishandeling en herkomst van de meldingen en wat daarmee is gebeurd. Daarmee kunnen gemeenten ontwikkelingen volgen, eigen beleid in kaart brengen en bijsturen. Gemeenten die deelnemen, vullen een vragenlijst in op basis van negentien indicatoren, zoals het trainen van professionals in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de antwoorden wordt zichtbaar wat een gemeente al bereikt heeft en wat beter kan.

Lees hier meer informatie.