Minister maakt planning wetsvoorstel Wet BIG bekend

14-7-2016

Op 8 juli stuurde minister Schippers een ‘Overzicht van moties en toezeggingen VWS 2016’ aan de Tweede Kamer. Op pagina 10 van dit lijvige document dat in totaal uit 12 pagina’s bestaat, schrijft zij:
‘Toegezegd is om de Kamer voor de zomer te informeren over de planning van de wetsvoorstellen in relatie tot de Wet BIG. Aanleiding om de Wet BIG te wijzigen is: de tweede evaluatie van de Wet BIG, ontwikkelingen binnen de cosmetische sector en de tuchtbrief (Kamerstuk 33000XIV, nr. 168). Hiertoe zijn twee wetgevingstrajecten in voorbereiding. Het streven is om het eerste wetsvoorstel (modernisering van het tuchtrecht) na de zomer van 2016 aan de Tweede Kamer te sturen. Dat wetsvoorstel heeft betrekking op verbetering van het tuchtrecht (incl. beroepsverbod) en ook op cosmetische handelingen. Het tweede wetsvoorstel heeft betrekking op de punten uit de evaluatie rondom de beroepenregulering (onder andere uitbreiding herregistratie-eisen en actualiseren deskundigheidsgebieden). Hierover is nader overleg met de verschillende beroepsverenigingen nodig. Het streven is om dat wetsvoorstel in het najaar van 2016 in internetconsultatie te brengen en na de zomer van 2017 naar de Tweede Kamer te sturen.’ Lees hier het hele overzicht.
Het opnemen van de orthopedagoog generalist in de Wet Big valt onder het tweede wetsvoorstel (cursief gedrukt). De NVO betreurt het dat de eerdere toezegging, om het wetsvoorstel voor het kerstreces 2016 aan de Tweede Kamer te sturen, niet is gehaald. Uiteraard zal de NVO alles doen wat in haar macht is om de nu gestelde termijn wel te realiseren. In onze nieuwsbrief van vorige week berichtten wij reeds wat wij daarvoor tot nu toe aan wie hebben aangeleverd. Op dit moment wachten wij nog op het advies van het College van de FGZPt over ons voorstel voor de kwaliteitseisen aan de opleidingen OG (in de ‘volksmond’ heet dat ‘conceptbesluit’).