Meld problemen met wachtlijsten in de curatieve (volwassen) ggz

6-10-2017

Steeds meer zorgprofessionals, werkzaam in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet, trekken aan de bel over hun problemen met wachtlijsten. Nieuwe cliënten (met huisartsverwijzing) kunnen daardoor niet in behandeling worden genomen waardoor problemen verergeren. De oorzaken lopen uiteen zoals onvoldoende capaciteit bij instellingen en gebrekkige informatie waar nog ruimte is. Het bereiken van het budgetplafond van de verzekeraar is steeds vaker een oorzaak; dan is er wel capaciteit, maar geen mogelijkheid om cliënten in behandeling te nemen.

Alle betrokken partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en hebben afgesproken om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen aanvaardbare normen (Treeknormen) te brengen. Regionale taskforces en verdiepend onderzoek aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders moeten deze knelpunten in de wachttijden oplossen. >>meer informatie

Uw hulp om de urgentie van dit probleem in beeld te brengen is dringend gewenst, zodat de problematiek inzichtelijk gemaakt kan worden. In dit kader is binnen P3NL-verband door het NIP een meldpunt ingericht, ook voor NVO-leden. Verleent u dus zorg in de curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet en heeft u problemen met wachtlijsten? Meld het bij het meldpunt wachtlijstenGGZ@psynip.nl of via deze link.

Wat gebeurt er met uw melding?
De meldingen worden geanonimiseerd verzameld en geanalyseerd. Deze informatie nemen we vervolgens mee in de gesprekken met verzekeraars over de zorginkoop, en in de landelijke werkgroepen die de wachtlijstproblematiek moeten oplossen. Hoe meer concrete meldingen we krijgen, des te sterker het we de problematiek onder de aandacht kan brengen.