Meer of minder thuiszitters? Kamerdebat Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

7-7-2017

In de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs wordt melding gemaakt van een toegenomen aandacht voor thuiszitters en dat meer leerlingen een passende plek op een reguliere school krijgen. Vlak voor het Kamerdebat hierover op 5 juli 2017, verscheen  een artikel in het NRC met een waarschuwing van Marc Dullaert dat het aantal kinderen dat niet naar school gaat maar thuiszit, dit jaar „met honderdtallen” toeneemt.

Volgens het bericht in het NRC komt dit doordat gemeenten hun bestanden opschonen zodat ieder kind met leerrecht beter in beeld is. In veel gemeenten is ondertussen iemand aangenomen om knopen door te hakken en gaat het volgens Marc Dullaert toch in zo’n 60 procent van de gemeenten goed. De laatste zes maanden van zijn functie als aanjager van het thuiszitterspact, wil Marc Dullaert zich vooral inzetten om schoolverzuim tegen te gaan.

Na het Kamerdebat werd er op 6 juli gestemd over een aantal moties. Zo wil de Kamer dat er meer duidelijkheid komt over keuzes die samenwerkingsverbanden van scholen maken rondom passend onderwijs. De motie van Kamerleden Kwint (SP) en Bisschop (SGP) waarin de regering wordt verzocht voorstellen te doen waardoor samenwerkingsverbanden beter verantwoorden of de besluiten die zij nemen in het belang van de leerling zijn of dat er primair financiële afwegingen aan ten grondslag liggen, is overgenomen.

Ook mag Passend onderwijs niet verworden tot een voorrecht voor kinderen met ouders die dit kunnen bekostigen; Daarom verzoeken Van den Hul (PvdA) en Kwint de regering om scholen en samenwerkingsverbanden die kosten van zulke noodzakelijke extra ondersteuning afwentelen op de ouders, hierop te laten aanspreken door de inspectie en bij voortduren van zulke praktijken bekostigingssancties te treffen. Ook deze motie is overgenomen.

Het kabinet wil komen tot een onafhankelijk toezicht bij ieder samenwerkingsverband. De motie van Kamerlid Rog (CDA) om de voorkomen dat dit niet gepaard gaat met meer geld voor overhead en dus geen extra middelen onttrokken worden aan de ondersteuning of zorg aan leerlingen is eveneens aangenomen.

Wat er verder onder meer in  het debat aan de orde kwam:

Passend Onderwijs:

  • is werk in uitvoering  maar er is ook extra actie nodig om te zorgen dat voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs kan worden gerealiseerd
  • is ook voor hoogbegaafde leerlingen
  • vergt een doorzettingsmacht van de samenwerkingsverbanden. Hierover komt een wetsvoorstel eind dit jaar.
  • vraagt toegankelijke publieksinformatie bijvoorbeeld over de inzet van onderwijsconsulenten om de weg naar ondersteuning op school te laten vinden
  • vergt een scholingsaanbod voor met name docenten in het VO


>> de Elfde voortgangsrapportage
>> artikel Aandacht voor thuiszitters is toegenomen