Meer geld voor de gehandicaptenzorg in 2019

13-7-2018

De bekostiging van de Langdurige Zorg is volop in ontwikkeling. Onlangs is onder andere bekend geworden dat er per 2019 bijna 100 miljoen extra beschikbaar komt voor de gehandicaptenzorg. De NVO zette deze en drie andere ontwikkelingen voor u op een rij:

  • In de afgelopen jaren gaven zorgaanbieders in de langdurige zorg méér uit dan ze ontvingen. Oorzaak is dat we meer eisen stellen aan kwaliteit van zorg en dat mensen, ook in de gehandicaptenzorg, steeds ouder worden. Daarom dekken de tarieven zoals die jaren geleden zijn vastgesteld de kosten niet meer. Onderzoek, op 24 mei jl. gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toont dit aan. De NZa heeft vervolgens voor de gehandicaptenzorg, de langdurige ggz en een deel van de verpleging en verzorging nieuwe tarieven vastgesteld. VWS heeft per 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor de ggz (10 miljoen) en gehandicaptenzorg (98 miljoen).
  • Cliënten in een instelling hebben behandeling en andere zorg nodig. Voor de behandeling (bijvoorbeeld huisartsenzorg of psychologische zorg) moet een deel van hen nu nog een beroep doen op hun zorgverzekering. Het zou beter zijn als die zorg integraal wordt geboden (kwaliteit van leven en behandeling hangen immers samen), als het aanvragen en toekennen van zorg veel eenvoudiger wordt doordat die toekenning in één hand is én als onterechte verschillen tussen cliënten worden opgeheven. Dergelijke integrale zorg vereist een overheveling van middelen uit het zorgverzekeringsbudget naar het budget langdurige zorg. Niet alle financiële consequenties zijn nog in beeld. Daarom voert de NZa onderzoek uit. Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2018 opgeleverd; in het najaar vindt een consultatie plaats, waar ook de NVO inbreng heeft.
  • Een deel van de behandeling die nu nog onder de langdurige zorg wordt gegeven binnen de subsidieregeling extramurale behandeling, verschuift nou juist weer naar de zorgverzekeringswet. Het betreft hier de extramurale behandeling voor cliënten zonder Wlz-indicatie. Idealiter past daarbij een multidisciplinaire bekostigingsvorm. In ieder geval tot en met 2019 blijven de huidige (monodisciplinaire) subsidieprestaties echter van kracht. Minister Bruins informeert de Tweede Kamer na de zomer over de verdere aanpak en het tijdpad. De NVO houdt u op de hoogte.
  • Naar verwachting 12.000 á 16.000 mensen die 24 uur per dag hulp nodig hebben (denk o.a. aan ‘verwarde personen’) kunnen vanaf 2021 terecht bij de langdurige zorg. Een wetswijziging maakt het vanaf dan mogelijk dat, naast lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, ook een psychische stoornis toegang geeft tot langdurige zorg. Dit betekent onder andere een overheveling van het budget WMO naar het budget van de langdurige zorg. Staatssecretaris Blokhuis streeft ernaar dat het wetsvoorstel  in 2019 kan worden behandeld en dat 2020 benut wordt om te komen tot indicatiestelling en inkoop.


Op het voorstel voor een wetswijziging om ervoor te zorgen dat ook de psychiatrische problematiek wordt meegewogen in de toegang tot de Wlz kan gereageerd worden.