Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

29-11-2017

Op 4 december aanstaande bespreekt de Kamer de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel. Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben een Kamerbrief Maatschappelijk opgaven voor jeugd en een Voortgangsrapportage Jeugdstelsel opgesteld. De rapportage heeft diverse bijlagen.

‘Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, ontwikkelen en meedoen’, is de kern van het VN-Kinderrechtenverdrag waaraan Nederland zich heeft verbonden en daarmee grondslag voor het jeugdbeleid. Uit het Jaarrapport Jeugdmonitor CBS blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren, zowel wat betreft hun sociale contacten en psychisch welbevinden als hun lichamelijke gesteldheid. Maar niet met ieder kind of jongere in Nederland gaat het goed. Er kunnen zich kortere of langere tijd problemen voordoen in de opvoeding, situaties van onveiligheid ontstaan, gedragsproblemen of psychische stoornissen zijn. In dat geval kan jeugdhulp op grond van de in 2015 ingevoerde Jeugdwet bijdragen om de problemen te verminderen of op te lossen. De nieuwste CBS-cijfers laten zien dat in de eerste helft van 2017 circa 311.000 kinderen jeugdhulp ontvingen (circa 6,6% van de jeugdigen tot 23 jaar).

Het kabinet ziet twee maatschappelijke hoofdopgaven jeugd voor zich die vervolgens in de Kamerbrief worden uitgewerkt. Hoofdopgave 1: Zorg voor de jeugd: kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Beide ministers willen dat voor elkaar krijgen door oa. te investeren in: een stevige start voor alle kinderen (oa. door zelfs al voor de zwangerschap met kwetsbare aanstaande ouders het gesprek aangaan); door vernieuwing en ordening van het zorglandschap (TAJ verlengen tot 1 januari 2019 en programma Zorglandschap tot 1 april 2018); door meer afstemming tussen onderwijs en zorg; soepele overgang 18-/18+; door ondersteuning en toerusten van pleegouders.

Hoofdopgave 2 luidt: Geweld in huiselijke kring tegen kinderen, volwassenen en ouderen moet stoppen. Dat wil het kabinet o.a. voor elkaar krijgen door te investeren in: eerder in beeld krijgen kindermishandeling en huiselijk geweld; betere hulp voor specifiek doelgroepen (denk aan aanpak loverboys, KOPP kinderen, en complexe scheidingen.

Begin 2018 komt de evaluatie van de Jeugdwet beschikbaar. Daarop vooruitlopend stellen De Jonge en Dekker dat de vernieuwing van de jeugdhulp nog onvoldoende van de grond is gekomen en dat deze kabinetsperiode de inhoudelijke vernieuwing (transformatie) centraal staat. Met aandacht voor (integrale) zorg dicht bij het kind zodat ieder kind mee kan doen. Dit vraagt om samenwerking binnen de zorg (bijvoorbeeld tussen verzekeraars en gemeenten) maar ook tussen zorg en onderwijs, zorg en justitie en veiligheid. De Kamer bespreekt volgende week de voortgang, de NVO houdt u op de hoogte!

Klik hier om de Kamerbrief Maatschappelijke opgaven jeugd, Voortgang jeugdstelsel november 2017 en bijlagen te downloaden.