Ledenraad: uitwerking van opname van de OG in de Wet BIG

28-6-2019

Donderdag 27 juni kwam de NVO-ledenraad bijeen. De ledenraad stemde in met het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en sprak zijn bijzondere waardering uit voor de publieksversie van het jaarverslag. Dit jaarbericht Met de NVO kom je verder downloadt u hier. Het jaarverslag en jaarrekening vindt u binnenkort op onze site; het jaarverslag op het openbare en de jaarrekening op het ledendeel van de site.

Met de ledenraad bogen we ons over de principiële en praktische consequenties van de situatie die ontstaat als de wet die de OG opneemt in de Wet BIG. De ledenraad nam daarover een aantal belangrijke besluiten:

  • met ingang van 1 januari 2020 kunnen leden zich niet meer aanmelden voor het individuele opleidingstraject OG. (NB via SKJ blijft een individuele route postmaster orthopedagoog bestaan, maar die leidt niet tot opname in het OG- of BIG-register en geldt alleen voor het domein jeugd)
  • vanaf 1 januari 2020 wijst de Minister de reguliere opleidingen OG aan en accrediteert de NVO geen opleidingen meer. Toezicht op de opleidingen is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg. We vinden het Opleidingsbesluit waarin dit is vastgelegd erg algemeen en zouden liever nog wat meer de specifieke inhoud van het beroep borgen. Dat vergt ‘lagere regelgeving’ en meer inhoudelijk toezicht. De ledenraad wil graag dat de beroepsgroep daarbij zoveel mogelijk regie houdt en geeft het bestuur van de NVO de ruimte om te verkennen hoe dat het beste kan
  • Het huidige OG-register wordt voortgezet als een Kwaliteitsregister. Dat betekent dat voor OG-ers straks via dit register, naast werkervaring ook na- en bijscholing vereist is voor herregistratie. Dat wórdt in de toekomst ook voor het BIG-register verplicht, maar is dat nu nog niet. Als beroepsgroep vinden we deskundigheidsbevordering onontbeerlijk voor actuele vakbekwaamheid en vinden we het ongewenst dat die eis, tijdelijk, zou komen te vervallen.


Vooral het stoppen van de instroom in de individuele route vergt snelle en zorgvuldige communicatie. De ledenraad gaf daar diverse goede suggesties voor.