Laatste stand van zaken opname orthopedagoog generalist in de Wet BIG

16-7-2015

Op 19 juni jl. heeft minister Schippers de Kamer laten weten in 2016 een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen om de orthopedagoog generalist als eigenstandig artikel 3-beroep in de Wet BIG op te nemen. Dit naar aanleiding van de aanvraag van de NVO eind 2013. De NVO heeft op 8 juli jl. gesproken met de betreffende ambtenaren van het ministerie van VWS over het proces tot aan wetsvoorstel, de consultatieronde, het advies van de Raad van State dat hierbij gevraagd wordt, om vervolgens het wetsvoorstel in te dienen voor behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

Het ministerie van VWS heeft de NVO gevraagd om volgende week een deskundigheidsbeschrijving voor de orthopedagoog generalist aan te leveren. Dat deed de NVO eerder al samen met het NIP, de NVP, De NVGzP en de FGzPt, maar dan voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in het kader van de actualisering van de Wet BIG. De NVO heeft de tekst voor de deskundigheidsbeschrijving van de orthopedagoog generalist, en enkele andere aandachtspunten, inmiddels opgesteld en ter commentaar aan zowel de commissies als het bestuur van de NVO voorgelegd. Pas wanneer het bestuur een definitief akkoord heeft gegeven, op basis van de input vanuit de commissies van de NVO, zullen wij deze beschrijving definitief voorleggen aan het ministerie van VWS. Daarbij baseren wij deze deskundigheidsbeschrijving mede op het vorig jaar ontwikkelde beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met Tim de Kroon via: t.dekroon@nvo.nl.