Kwaliteitsstatuut: orthopedagoog generalist geen regiebehandelaar in de ggz

4-4-2016

Op 4 april is het Model Kwaliteitsstatuut opgenomen in het Register Zorginstituut voor kwaliteitsstandaarden. Dankzij inspanningen van de NVO kunnen orthopedagogen generalist die cliënten behandelen in het jaar dat zij 18 worden, gebruik maken van een overgangsbepaling. Ook wist de NVO te bewerkstelligen dat de beroepsgroep expliciet wordt genoemd in de Toelichting op het Kwaliteitsstatuut. Helaas moet de NVO u ook melden dat onze inspanningen om te zorgen dat de orthopedagoog generalist vanaf 2017 regiebehandelaar kan zijn, tevergeefs lijken te zijn geweest. Het Zorginstituut Nederland adviseerde de veldpartijen, die het Model Kwaliteitsstatuut ontwikkelden, nog om ruimte te creëren voor onze beroepsgroep in het bijbehorende experimenteerartikel. De andere veldpartijen achten BIG-registratie echter een voorwaarde. Dat het gaat om een beroepsgroep die aantoonbaar aan alle vergelijkbare kwaliteitscriteria voldoet en die de commissie Meurs in haar advies met naam en toenaam heeft genoemd, bleek onvoldoende. Ook het feit dat de minister een wetsvoorstel in voorbereiding heeft om de orthopedagoog generalist in de Wet BIG op te nemen, legde geen gewicht in de schaal.  In haar berichtgeving laat ook P3NL weten dat zij betreurt dat de orthopedagoog generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog niet in het experimenteerartikel zijn opgenomen.

De NVO zal zich nu opnieuw tot de minister en ook tot de Tweede Kamer richten om een poging te doen de continuïteit van zorg die orthopedagogen generalist als regiebehandelaar in de ggz verlenen, te borgen. Dit totdat het parlement zich over het wetsvoorstel heeft kunnen uitspreken. In ons position paper lieten wij eerder aan de hand van concrete casuïstiek zien wat het voor professionals, cliënten en werkgevers betekent als een professional –zonder inhoudelijke reden- van de ene op de andere dag geen hoofd- of regiebehandelaar meer kan zijn.

>lees verder