Kwalitatief goede en tijdige jeugdhulp

2-11-2018

De Tweede Kamer heeft  een motie aangenomen van Kamerlid Rens Raemakers (D66) waarin gepleit wordt voor goede en tijdige jeugdhulp. Meerdere partijen maken zich zorgen.

Voor de grootste tekorten in de jeugdzorg is in 2016 en 2017 een Tekortfonds in het leven geroepen van 200 miljoen euro. Bovendien is er een Transformatiefonds van 100 miljoen euro. Ook komt er voor de komende jaren ruim 5 miljard euro beschikbaar via ‘het accrès’ - een bedrag dat voor gemeenten niet geoormerkt is - maar waar jeugdhulp ook een logische besteding is;

Op dit moment is nog niet volledig duidelijk in hoeverre gemeenten met dit extra geld al dan niet al in 2019 de door hun gewenste invulling kunnen geven aan de lokale jeugdhulp. Zoals al eerder vermeld in de NVO nieuwsbrief heeft minister De Jonge toegezegd samen met de VNG nader onderzoek te doen naar de omvang en achtergronden van de tekorten. De motie roept de regering op om haast te maken met het toegezegde onderzoek en de Kamer voor 1 juni daarover te informeren en waar nodig ook voor die tijd in te grijpen wanneer blijkt dat de jeugdhulpplicht niet ingevuld wordt.

CBS meldt deze week dat voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet verder is toegenomen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Downloads: