Knelpunten en oplossingen voor cliënten die 18 jaar worden

17-2-2017

VWS en de gemeente Amsterdam sloegen de handen ineen om het vraagstuk van cliënten die 18 jaar worden in kaart te brengen en aan te pakken. Er is een werkgroep gevormd, die startte met een versnellingskamer of ‘decisionroom’. Alle aanwezigen reageren via een eigen laptop op algemene vragen en op elkaar. De NVO wees al voordat de jeugdwet in werking trad op de knelpunten. Wanneer een cliënt 18 jaar wordt valt hij niet langer onder de jeugdwet, maar onder de zorgverzekeringswet. Er zijn verschillende psychische klachten, die zich juist tijdens de puberteit gaan manifesteren en die continuïteit in behandeling tot de jonge volwassenheid vergen. Van de jongere zelf, maar vaak is het essentieel daarbij ook de omgeving te betrekken. Omdat het om andere stelsels gaat, met beiden hun eigen kwaliteits- en bekostigingssystematiek, ontstaat er een continuïteitsvraagstuk. Het meest optimaal is als de jongere en zijn ouders daar niets van merken, omdat om hen heen sluitende afspraken zijn gemaakt. Dit was en is één van de redenen waarom de NVO zich er zo hard voor maakte dat de orthopedagoog generalist in het Kwaliteitsstatuut zou worden opgenomen en dat deze, wanneer hij een behandeling wil afmaken, niet aan de eisen van twee verschillende stelsels hoeft te voldoen; dat zou immers onevenredige administratieve lasten met zich meebrengen. In dat laatste is gelukkig voorzien. Maar vanuit het perspectief van de jongere zijn er veel meer knelpunten; zo moet hij vanaf zijn 18e jaar eigen risico gaan betalen. Zeker voor risicogroepen kan dit nét de reden zijn om zorg te gaan vermijden. Ook blijken huisartsen de verschillen tussen beide stelsels niet goed te overzien, met alle consequenties van dien voor goed doorverwijzen. Zelfstandig gevestigden, die juist voor variëteit en laagdrempeligheid in zorg kunnen zorgen, haken af vanwege de administratieve lasten die beide stelsels met zich meebrengen, laats staan in combinatie.

De deelnemers aan de versnellingskamer zagen mogelijkheden in het maken van afspraken tussen zorgaanbieders en verzekeraars op lokaal en regionaal niveau en ook door op gemeentelijk niveau afspraken met zorgverzekeraars te maken. Meer inhoudelijk zagen de aanwezigen perspectief in de ontwikkeling van specifiek op adolescenten gericht aanbod en het inspelen op ontwikkelingen als e-health.

VWS gaat de opbrengst van de versnellingskamer nu analyseren en komt bij ons terug met geselecteerde oplossingen op de korte, de midellange en de lange termijn.