Klachtenfunctionaris en geschillencommissie WKKGZ

25-11-2016

De WKKGZ, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht wordt, legt nieuwe verplichtingen op; als zorgaanbieder dient u te beschikken over:

  • een klachtenregeling
  • een klachtenfunctionaris voor uw cliënten
  • en u dient aangesloten te zijn bij een geschillencommissie


De NVO biedt samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL de vrijgevestigde NVO-leden de mogelijkheid zich via P3NL aan te sluiten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag. Begin december komen de formulieren digitaal beschikbaar om u aan te melden.

Voorts kan er door vrijgevestigde NVO-leden een beroep worden gedaan op een pool van klachtenfunctionarissen van Klacht & Company. Klacht & Company zal zorgdragen voor de opvang en bemiddeling bij klachten van cliënten als de zorgaanbieder in gesprek met de cliënt niet tot een oplossing komt. Begin december ontvangt u ook hiervoor de praktische gegevens.

De klachtenregeling waarin wordt opgenomen op welke manier de inzet van klachtenfunctionarissen mogelijk is en hoe de aansluiting bij de geschillencommissie is geregeld, wordt nu gerealiseerd. Deze regeling wordt vóór 1 januari 2017 gepubliceerd. U kunt hem dan van onze website overnemen.

Met deze drie voorzieningen stelt de NVO vrijgevestigde NVO-leden in staat om per 1 januari 2017 tegen de laagst mogelijke kosten, aan hun wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz te voldoen.

Aansluiting en kosten
NVO-leden die kiezen gebruik te maken van de geboden voorzieningen sluiten zich per 1 januari 2017 aan. Voor de drie onderdelen dient u een jaarlijkse bijdrage te betalen van € 25. Dit bedrag komt naast de reguliere lidmaatschapskosten. Na aanmelding ontvangt u hiervoor een aparte factuur.

Bij een daadwerkelijke klacht of geschil betaalt het betreffende NVO-lid de kosten die hiervoor worden gemaakt. Deze kosten zijn afhankelijk van welke stappen er gezet worden. Hieronder geven we een indicatie van de kosten die een klacht of geschil met zich meebrengt.

  • Voor de dienstverlening die de NVO samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL aanbiedt, laten we ons ondersteunen door een extern bureau. De kosten hiervoor zijn rond de € 65 per klacht / geschil. De werkzaamheden bestaan onder andere uit informatieverstrekking, communicatie rondom de klacht en doorgeleiding van de klacht naar de klachtenfunctionaris of de geschillencommissie.
  • De eerste opvang van een klacht geschied door Klacht & Company. Als de klachtenfunctionaris ingezet wordt kost dit € 65 per uur.
  • Komt het tot een geschil waarbij een zitting plaatsvindt bij de geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg dan kost dat ongeveer € 2.000. Als het geschil in een eerder stadium wordt beëindigd zal dit bedrag lager zijn. Als er ook een schadeclaim wordt toegekend door de geschillencommissie komt dit bedrag er nog bij.


Een klacht of geschil brengt dus kosten met u mee. Het is daarom raadzaam om bij uw aansprakelijkheidsverzekering na te gaan welke kosten gedekt zijn.

Wij berichten u spoedig over de wijze waarop u zich aan kunt melden.