Kinderpardon: Kwetsbare kinderen nog steeds in onzekerheid

22-2-2019

Met de ‘Afsluitingsregeling’, het verruimde kinderpardon, is er voor honderden kinderen en hun ouders een einde gekomen aan jarenlange spanning. Zij kunnen gaan werken aan herstel en een toekomstperspectief. De aanpassing van het kinderpardon is echter geen oplossing voor alle gewortelde kinderen; ondanks de verruiming valt een aantal kinderen buiten de boot. Het gaat om kinderen die, toen de uitzetting nabij was, zijn ondergedoken met hun gezin. Deze kinderen zijn extreem kwetsbaar vanwege de voortdurende stress en het gebrek aan stabiliteit.

Volgens wetenschappers Erik Scherder, Elianne Zijlstra en Carla van Os (auteurs van het rapport Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen) ligt de oplossing in een kinderrechten- en belangentoets die wordt opgenomen in de Vreemdelingenwet. Vanuit de medische en gedragswetenschappen is hiervoor de noodzakelijke kennis in huis. Deze deskundigen zouden deel uit moeten maken van de onafhankelijke commissie die deze kinderbelangen onderzoekt en advies uitbrengt aan de IND. Dat zou in lijn zijn met de richtlijnen voor het implementeren van belangen die kinderen hebben, zoals het VN-Kinderrechtencomité ook voorschrijft. Daarin staat dat een multidisciplinair team van deskundigen moet worden ingeschakeld om het belang van het kind bij beslissingen te onderzoeken. Elk kind heeft recht op een zorgvuldige, individuele belangenafweging vanuit een holistische visie op het kind en zijn omgeving. Pas als het kind echt meetelt tijdens de gehele migratieprocedure kunnen redelijke en rechtvaardige grenzen getrokken worden.

Lees hier het hele artikel Kinderpardon zet meest kwetsbare kinderen in de kou (NRC).

Zie ook: Themadossier Vluchtelingenkinderen.