Kamervragen over onkostenvergoeding beginnende ggz-krachten

4-1-2016

Vandaag heeft Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) Kamervragen gesteld aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat veel beginnende ggz-krachten werken voor een onkostenvergoeding. Dit bleek uit de uitzending van tv-programma De Monitor op zondagavond 3 januari. Hierin werden de resultaten getoond van de enquête die was uitgezet door NVO, NIP en SMP onder ruim 1000 respondenten.

Deze resultaten hebben nu geleid tot de volgende vier Kamervragen aan de minister:

  1. Wat is uw reactie op het bericht ‘Veel beginnende ggz-krachten krijgen alleen onkostenvergoeding’?
  2. Bent u van mening dat hier sprake is van een arbeidsrelatie waarbij loon verschuldigd is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u van mening dat, indien er geen sprake is van een boventallige functie waarbij een leerdoel centraal staat, er met terugwerkende kracht voldaan moet worden aan het wettelijk minimumloon dan wel de van toepassing zijnde cao? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid de Inspectie SZW per direct onderzoek te laten doen naar deze situatie? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer over de resultaten informeren? Zo nee, waarom niet?

Zodra de minister deze vragen heeft beantwoord, kunt u een bericht verwachten op onze website.

Minister Asscher heeft al wel schriftelijk laten weten dit voorjaar met een plan van aanpak te komen en daarvoor met partijen om de tafel te gaan die hiermee te maken hebben. De NVO gaat er dan ook van uit dat zij daarbij betrokken wordt en input kan leveren (in inhoud en vorm). Dit onderwerp is urgent en we gaan ervan uit op zeer korte termijn een afspraak in te plannen met medewerkers van het ministerie.

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête is de NVO van mening dat er voorwaarden gesteld zouden moeten worden aan een werkervaringsplaats. De NVO wil daarom streven naar een convenant met werkgevers om de voorwaarden te verbeteren. Ook willen we samen met het NIP, starters een doordachte handreiking bieden zodat zij zelf zo goed mogelijk kunnen onderhandelen bij het aangaan van een werkervaringsplaats. Ook overweegt de NVO de workshops curriculumontwikkeling die het netwerk studenten & starters in 2014 organiseerde te herhalen en nog breder onder de aandacht te brengen.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Tim de Kroon (medewerker public affairs) via t.dekroon@nvo.nl.