Kamermeerderheid voor afschaffen ouderbijdrage jeugdhulp

9-10-2015

De Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 6 oktober over de decentralisatie van de jeugdhulp. Tijdens dit debat werd duidelijk dat er een Kamermeerderheid is om de ouderbijdrage, waar veel om te doen is, af te schaffen. De PvdA verwacht van verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS), die dat later toezegde, om voor de behandeling van de VWS begroting 2016 met een voorstel te komen (voor 3 november). Van Rijn wil een aantal aspecten nog wel nader bekijken en bespreken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Van Rijn begon zijn betoog dat gemeenten, organisaties en professionals op de goede weg zijn, maar we er nog niet zijn. Dit was volgens hem ook de conclusie van de derde voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

GroenLinks, D66 en het CDA vroegen aandacht voor de administratieve lastendruk waarmee professionals en instellingen nog steeds en vaak in toenemende mate mee te maken hebben. Van Rijn gaf aan dat we hier zeker vanaf moeten, dat er een belangrijke slag gemaakt moet worden en er nog veel werk te doen is. De staatssecretaris gaf ook aan dat er eind dit jaar een harmonisatie van de outcome criteria voor aanbieders in de jeugdhulp moet liggen.

Rondom de toegang tot jeugdhulp verschijnen binnenkort diverse onderzoeken. Zo volgt eind november een rapport naar de toegang in 4 gemeenten, komt er een Inspectierapport in het najaar evenals bevindingen van de Kinderombudsman.

Het CDA wil het belang van kinderen beter borgen bij vechtscheidingen door het instellen van een bijzondere curator. Dit kan bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog zijn. Minister Van der Steur (V&J) gaf aan dat er op dit moment pilots lopen door het land heen en dat deze in 2016 geëvalueerd worden. De resultaten hiervan, en wie deze bijzondere curator zou moeten zijn, worden medio 2016 naar de Kamer verstuurd.

Ook was er zorg over de overgang van 18- naar 18+. Van Rijn gaf aan dat hulpverleners de verantwoordelijkheid hebben om met een cliënt vanaf de leeftijd van 16 jaar dit punt al te bespreken. Ook wil hij risicotaxatie inbrengen voor hoe verder na het achttiende levensjaar, in het professionaliseringsproject jeugdhulp en jeugdbescherming.

De VVD gaf aan nog wel zorgen te hebben, maar dat de transitie van de jeugdhulp rustig is verlopen en dat continuïteit van zorg goed geborgd is. Wel ziet de VVD te veel verwijzingen naar de jeugd-ggz, ook voor kinderen die daar niet thuis horen. Van Rijn gaf aan dat het wel positief is dat er meer aansluiting van de jeugd-ggz bij de wijkteams is, maar vingers aan de pols houdt – ook het komende jaar.

Heeft u vragen over bovenstaand? Neem dan contact op met Tim de Kroon (medewerker Public Affairs) via: t.dekroon@nvo.nl.