Kamerdebat Pleegzorg en gezinshuizen

17-5-2019

Gisteren debatteerde de Kamer over Pleegzorg en gezinshuizen. Uitgangspunt ís dat kinderen ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien. Dat gaat niet vanzelf schrijft de minister Hugo de Jonge in zijn Kamerbrieven. “Als we elk kind een liefdevolle en stabiele omgeving willen geven moeten we beter worden in preventie zodat kinderen vaker in het eigen gezin kunnen opgroeien, moeten we pleegzorg versterken, meer investeren in kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen, alternatieven ontwikkelen voor gesloten jeugdhulp en huidige vormen van gesloten jeugdhulp om- en afbouwen.

De verschillende Kamerfracties kunnen zich grotendeels wel vinden in de lijnen die zijn uitgezet in divers Kamerbrieven en onderliggende plannen. Zo is iedereen blij met de verlengde pleegzorg naar 21 jaar.

Rens Ramaekers (D66) vraagt zich af waarom minderjarige vluchtelingen hier niet onder vallen. De minister zegt toe dat hij het onder de aandacht brengt van staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) dat het terugkomt in de voortgangsrapportage. Judith Tielen (VVD) wijst er op dat er veel meer wetenschappelijk onderzoek nodig is naar wat wel en wat niet werkt in pleegzorg en gezinshuizen. Maarten Hijink (SP) maakt zich zorgen over het scheiden van broertjes en zusjes en Lisa Westerveld (GroenLinks) wil dat er veel meer aandacht komt voor behoud van pleegouders. De instroom is even groot als de uitstroom en dat komt onder meer door ‘veel te veel gedoe’ waaraan pleegouders moeten voldoen. Joel VoordeWind (Christen Unie) wil een meer ambitieuze doelstelling: hoeveel kinderen moeten er straks ‘zo thuis  mogelijk’ opgroeien’. CDA kamerlid Rene Peters vraagt zich af waarom er zo’n grote verschillen in tarieven van gezinshuizen zijn en Fleur Agema (PVV) geeft aan dat de pleegzorg enorm veranderd is ten opzichte van vroeger: veel meer kinderen en jongeren met zwaardere problematiek. Wanneer komen die nu terecht in de pleegzorg en wanneer in een gezinshuis. En  worden pleegouders wel voldoende ondersteund?

Minister Hugo de Jonge is enthousiast dat verlenging van de leeftijdsgrens in pleeggezinnen al lijkt te werken. Ook kan hij zich voorstellen dat in deze tijd meer kinderen met complexe problematiek in pleeggezinnen terechtkomen, en dan liefst eerst in het netwerk van het gezin en als dat niet kan in een pleeggezin uit het bestand. Hij onderstreept het belang van een betere werving, een betere matching en begeleiding en toerusting van pleegouders. Ook de opkomst van gezinshuizen juicht hij toe. Hij roept gemeenten op meer te sturen op de kwaliteit van gezinshuizen en is blij met het platform van gezinshuizen dat nu is opgericht en met het ‘koersdocument’ dat hij nu met alle partijen verder handen en voeten gaat geven. 

Download

  • Kamerbrief Aanpak gezinshuizen minster Hugo  de Jonge
  • Reactie op verzoek commissie over de uitzending van DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 inzake Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden’  minister Hugo de Jonge
  • Kamerbrief voortgang van de intensiveringen in de pleegzorg en Actieplan en factsheet Minister De Jonge (VWS)