Kamerdebat over jeugdzorg

17-11-2016

Veel aandacht is er in media en politiek voor de gevolgen van de decentralisaties, waaronder die van de jeugdzorg. Op maandag 14 november jl. sprak de Tweede Kamer hierover met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Dijkhoff (V&J).

Onderwerpen die aan bod kwamen: administratieve lasten, tarieven voor zorgaanbieders, wachtlijsten, toename crisismeldingen en jeugdhulptrajecten, specialistische kennis jeugd-ggz, onderzoek naar geweld in de jeugdzorg, innovatie, veilige hechting, pleegzorg, interlandelijke adoptie en privacy.

De NVO heeft het debat aan de hand van deze onderwerpen voor u samengevat.


Administratieve lasten
Volgens de SP neemt de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders nog steeds toe. Er zijn standaard formats voor verantwoording gekomen maar die worden nog niet overal toegepast. Staatssecretaris Van Rijn geeft aan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begin 2017 zal informeren over de resultaten van het terugbrengen van overbodige administratieve lasten. Er zijn nu intentieverklaringen. Zo nodig komt Van Rijn met regels, die heeft hij ook in voorbereiding, maar het liefst wil de staatssecretaris deze voorkomen. Tegelijkertijd lopen er zogeheten ‘schrapsessies’. De staatssecretaris zal over de resultaten de Kamer nog dit jaar informeren.

Tarieven voor zorgaanbieders
SP pleit voor basistarieven in de jeugdzorg omdat aanbieders over de kop dreigen te gaan door te rigide marktwerking. Van Rijn wil daar niet aan. De SP dient een motie in die de regering oproept om er voor te zorgen dat gemeenten reële tarieven hanteren en in te grijpen wanneer dit niet gebeurt.

Wachtlijsten
CDA en SP zien problemen met te lange wachtlijsten. Volgens de partijen leidt het zeker op termijn tot nog grotere problemen. De VVD ziet de problemen met name in de jeugd-ggz en vraagt of zorgaanbieders wel altijd doorverwijzen.  Staatssecretaris Van Rijn geeft aan dat in crisissituaties mensen altijd geholpen moeten worden. Het CDA wil maximale wachttijden instellen en dient een motie in.

Toename crisismeldingen en jeugdhulptrajecten
VVD maakt zich zorgen over het feit dat de geboden jeugdhulp niet altijd de juiste is en dat er sprake is van een toename in het aantal crisisplaatsingen. Ook het CDA benoemt dit en verwijst naar het recent uitgebrachte rapport van de Kinderombudsvrouw hierover. De staatssecretaris zet een onderzoek uit en komt in april/mei met de resultaten. Verder geeft het CDA aan dat het aantal jeugdhulptrajecten met 20% is toegenomen. De staatssecretaris geeft aan dat het gebruik van de jeugdhulp stabiel is, maar dat dit klopt en ook hij hier benieuwd naar is en gaat uitzoeken.

Specialistische kennis Jeugd-GGZ
Volgens de PvdA zijn er mooie resultaten met de POH Jeugd-GGZ en kan dit het gat tussen wijkteams en huisartsen beslechten op dit vlak. D66 wil dat specialistische kennis over Jeugd-GGZ ook in wijkteams geborgd is. Van Rijn geeft aan dat er op steeds meer scholen jeugdhulpverleners ingezet worden, maar ook POH GGZ bij de huisarts en dat deze doorverwijzen naar de Jeugd-GGZ. Deskundigheid in wijkteams is belangrijk aandachtspunt bij gemeenten.

Onderzoek geweld in de jeugdzorg
D66 en SP willen de opdracht van de Commissie De Winter die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg verbreden door ook de informele jeugdzorg mee te nemen. Zij hebben een motie ingediend. De staatssecretaris zegde toe in overleg te gaan met de Commissie De Winter hierover en de Kamer daarover te informeren.

Innovatie
De SP vraagt aan Van Rijn om een innovatiefonds jeugdzorg op te zetten en dit te bespreken met de VNG. De staatssecretaris zal de gedachte van een innovatiefonds meenemen bij het specifiek kijken naar de taakstelling van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) en daarover zal hij de Kamer informeren. Tegelijkertijd vindt van Rijn dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt daar volop aan gewerkt, o.a. aan de hand van richtlijnen, effectieve interventies, professionalisering en bijdrage vanuit de wetenschap.

Veilige hechting
De VVD verwijst naar een pilot in Limburg waar een effectieve methode veilige hechting bij screening en consultatie wordt toegepast en vraagt of de staatssecretaris dit landelijk gaat oppakken. Ja, zei de staatssecretaris en wel door het tot stand brengen van een richtlijn over hechting, een bewustwordingscampagne en het reeds uitgezette advies bij de Gezondheidsraad over onveilige hechting en jeugdtrauma’s (verschijning rond de zomer van 2017). Dit onderwerp heeft ook prioriteit bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en er worden goede voorbeelden onderzocht naar de effectiviteit ervan.

Pleegzorg
PvdA vraagt of de staatssecretaris een actieplan pleegzorg en gezinsopvang gaat opstellen. SP en ChristenUnie dienen een motie in om te zorgen dat gemeenten in elk geval de richtprijs (vastgesteld door de VNG) voor pleegzorg betalen. De staatssecretaris gaat hier nog nader naar kijken en zal dit onderdeel laten zijn van een breed actieplan pleegzorg dat in het eerste kwartaal van 2017 komt.

Interlandelijke adoptie
D66 vraagt wanneer het kabinet komt met een reactie op het RSJ (Raad voor de Strafrechtspleging en Jeugdbescherming)-rapport over interlandelijke adoptie, ook omdat mensen die in een procedure zitten zich zorgen maken. Dijkhoff geeft aan dat dit begin 2017 zal zijn, maar geeft nu al aan dat er sowieso geen stop gezet zal worden op interlandelijke adoptie. Wel zullen onderdelen van het advies worden meegenomen en recht worden gedaan aan de zorgen die leven.

Privacy
Volgens GroenLinks en D66 zijn er gemeenten die de grenzen optrekken rondom omgang met privacy gevoelige informatie. GroenLinks dient een motie in om gemeenten steekproefsgewijs te checken op privacy. Volgens Van Rijn zijn gemeenten hier volop mee bezig en worden goede stappen gezet.

 

Stemmingen over moties

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 22 november as. over ingediende moties. De NVO zal u vervolgens informeren over de uitkomst.

Bekijk hier alle moties die zijn ingediend tijdens dit debat.

Bekijk hier een kort en meer mondeling verslag van de Tweede Kamer over dit debat