Kamerdebat en moties passend onderwijs

13-7-2018

Op maandag 2 juli 2018 vond het debat over de voortgangsrapportage Passend Onderwijs plaats in de Tweede Kamer. Er is onder andere gesproken over het snijvlak onderwijs en zorg, het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en in algemene zin over de zorgen die er leven rondom het passend onderwijs.

Op 5 juli 2018 zijn 6 moties aangenomen en een aantal toezeggingen gedaan door de minister. Zo zal  de minister dit najaar in gesprek gaan met het onderwijsveld en wordt er na de zomer een gezamenlijke brief (OCW en VWS) aan de Tweede Kamer gestuurd over de gezamenlijke ambities rondom de aansluiting onderwijs en zorg.

De volgende moties zijn aangenomen:

  • Een motie die de regering verzoekt om te verkennen of en hoe onderwijs aan kinderen (in de vrouwenopvang) vorm gegeven kan worden en welke samenwerking tussen opvanglocaties en het onderwijs daarbij nodig en mogelijk is, teneinde een passend onderwijszorgarrangement te stimuleren;
  • Een motie over harmonisering van onderwijstrajecten waarbij de toegangssystematiek, de bekostigingssystematiek en de onderwijstrajecten binnen het passend onderwijs meer landelijk worden geharmoniseerd dan nu het geval is;
  • Een motie die de regering verzoekt het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijkheden te laten beschrijven in de schoolgids;
  • Een motie die de regering verzoekt in gesprek te treden met de samenwerkingsverbanden die het schoolmodel hanteren en slecht samenwerken om een plan op te stellen om in de regio samenwerking te bevorderen zodat leerlingen ondersteuning op maat krijgen;
  • Een motie die de regering, en in het bijzonder de Minister van OCW en de Minister van VWS, verzoekt in samenwerking met het veld, de positie van het onderwijspersoneel en de verantwoordelijkheden van de school bij medisch handelen te verduidelijken zodat samenwerkingsverbanden het juist kunnen opnemen in de basisvoorziening;
  • Een motie die het kabinet verzoekt, samen met het onderwijsveld te onderzoeken of het mogelijk is binnen de regels voor vavo maatwerk te bieden en te bevorderen dat alle instellingen voor vavo deelnemen aan een samenwerkingsverband voor passend onderwijs.


De minister deed elf toezeggingen, onder andere over een gezamenlijke brief met de minister van VWS over de afstemming tussen onderwijs en zorg dit najaar, de uitwerking van leerrecht en hoorrecht (voor leerlingen, zoals LAKS voorstelt), stappen om te komen tot meer transparantie over de middelen voor passend onderwijs en onderzoek naar standaardisering van procedures.