Kamer neemt motie aan over standaard voor verantwoording zorgaanbieders jeugdhulp

3-7-2015

Donderdagavond 2 juli jl. nam de Tweede Kamer de motie Voortman (GroenLinks) en Ypma (PvdA) aan. Deze motie roept de regering op om in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te komen tot een uniforme standaard voor de verantwoordingsinformatie op basis van outcome, die gemeenten vragen van gecontracteerde zorgaanbieders, teneinde de administratieve lasten voor zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken. De NVO heeft hier al meerdere keren richting de Kamer en de VNG op aangedrongen. Mooi dat nu ook de Kamer een oproep doet aan de verantwoordelijk staatssecretaris en de VNG om actie te ondernemen. In overleggen die de NVO heeft met de VNG en andere beroepsverenigingen merken we ook dat er de wil is om dit probleem aan te pakken en hopen dan ook op een passende en snelle oplossing.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaf echter wel aan dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdhulp per 1 januari 2015 bij gemeenten heeft neergelegd en dat er daarom ruimte moet blijven voor gemeenten om dit nader vorm te geven. Uniformering zal daarom wel tijd kosten.

De motie van GroenLinks en PvdA was de enige aangenomen motie, andere moties over onder andere professionalisering en expertise in de wijkteams en de ontwikkeling van het budget voor jeugdhulp haalden het niet. Lees hier de gehele tekst van de aangenomen motie.

Na het zomerreces, op 10 september, staat er weer een overleg gepland in de Tweede Kamer over de decentralisatie van de jeugdhulp.