Jaarverantwoording jeugd

15-6-2016

Met de nieuwe Jeugdwet zijn aanbieders van jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en particuliere JJI’s verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit gebeurt middels de jaarverantwoording jeugd. Deze verantwoording is bedoeld om de transparantie van de jeugdhulp te bevorderen en de administratieve lasten te verminderen door harmonisering van verantwoordingsvragen.

Het aanleveren van deze verantwoording zorgt echter voor veel problemen bij en vragen van vrijgevestigde professionals werkzaam in de jeugdhulp. Enkel de solistisch werkende jeugdhulpaanbieder die als natuurlijke persoon (alleen) jeugdhulp aanbiedt, is in de Jeugdwet vrijgesteld van deze verplichting.

NVO, NIP, LVVP en NVvP ontvingen veel signalen van hun vrijgevestigde leden over deze verplichting. Deze leden voelen het als een extra administratieve last, naast de aanlevering van gegevens aan het CBS en aan de gemeenten. De formats lijken niet afgestemd op zorgaanbieders die in een (kleine) vrijgevestigde praktijk werkzaam zijn, daardoor is invullen arbeidsintensief en kleine zorgaanbieders worden met extra kosten geconfronteerd. Naast hun beroepsvereniging, hebben deze vrijgevestigde zorgaanbieders dit ook gemeld bij het CIBG en het ministerie van VWS. De deadline voor het aanleveren van het jaardocument aan het CIBG is inmiddels verstreken (1 juni 2016).

NVO, NIP, LVVP en NVvP zitten rond de tafel met VWS en CIBG om een oplossing te vinden voor de problemen die zijn ontstaan. Zodra hier concreet meer over te melden is, informeren we u hier graag over. In de tussentijd willen we u vragen om concrete knelpunten en problemen rondom de jaarverantwoording jeugd te melden bij uw beroepsvereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met Marlijn de Vries (beleidsmedewerker NVO) via mj.devries@nvo.nl.