Invoering Wet Zorg en Dwang

19-4-2019

De Wet Zorg en Dwang is een complexe wet, die erop gericht is onvrijwillige zorg, in instellingen en thuis, zo veel mogelijk te beperken en de cliënt of zijn vertegenwoordiger daarbij zo veel mogelijk te betrekken. De NVO is van oudsher nauw betrokken bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving op dit punt en nu des te meer omdat de Aanpassingswet de orthopedagoog-generalist introduceert als zogeheten Wzd-functionaris. De Eerste Kamer nam de wet vorig jaar aan, maar de aanpassingswet die de Wzd-functionaris regelt en onderliggende regelgeving liggen nog voor aan de Tweede Kamer.

VWS organiseert, mét de betrokken veldpartijen, een intensief implementatietraject: voorlichting en ontwikkeling en uitwerking van diverse onderdelen. In het veld bestaat zorg over de vraag of dat allemaal op tijd is geregeld vóórdat de wet van kracht wordt, op 1 januari 2020. Er zijn organisaties die er daarom voor pleiten de inwerkingtreding van de wet uit te stellen. De Vereniging van Gehandicaptenzorg (VGN) en de Vereniging van Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) kiezen een andere route; zij herkennen de zorgen, maar vinden dat verder uitstel alleen maar tot meer onduidelijkheid zou leiden. Wel willen zij de wet op één bepaald artikel, dat aanlevering van gegevens betreft, uitstellen en voor alle overige bepalingen een overgangsjaar regelen. In dat overgangsjaar wordt de wet dan nog niet zodanig gehandhaafd door de inspectie, dat maatregelen worden genomen. >>brief VGN aan VWS

De NVO herkent eveneens de zorgen van diverse partijen en kan zich goed vinden in de gedachte van een overgangsjaar. De NVO hoopt ook dat een aantal inzichten die nu al bestaan, bijvoorbeeld over administratieve lasten, worden meegenomen en getoetst in pilots die komend half jaar van start gaan en zullen leiden tot een rapportage.