Inventarisatie deelname vrijgevestigden aan regionale expertteams (Jeugdhulp)

22-12-2017

Alle gemeentelijke regio’s dienen een regionaal expertteam te organiseren in het zorglandschap van het jeugdhulpstelsel, inclusief de Jeugdwet. Een gemeente, jeugdregio, instelling, maar ook een vrijgevestigd jeugd-ggz aanbieder kan dit team inschakelen als het regionaal organiseren van jeugdhulp ingewikkeld is. Met de regionale expertteams wordt gegarandeerd dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Op die manier ontstaat een landelijk dekkend netwerk, dat garandeert dat hulp wordt geboden aan jeugdigen met (zeer) complexe zorgvragen. De NVO onderschrijft dit initiatief. Om een landelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke regio’s waar vrijgevestigden participeren in de regionale expertteams maakt de intermediair, die namens de VNG de vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam in de Jeugdwet vertegenwoordigt, een inventarisatie.

Inmiddels zijn in de meeste gemeentelijke regio’s regionale expertteams samengesteld. Uitgangspunt daarbij is dat in het expertteam kennis is geborgd van de generalistische en specialistische jeugdhulp en, indien mogelijk, huisartsen en onderwijs. Deze teams worden dan ook gevormd door de inhoudelijk meest deskundigen uit organisaties die jeugdhulp, waaronder jeugd-ggz aanbieden binnen de jeugdregio. In een aantal regio’s maken vrijgevestigden ook al deel uit van deze expertteams. Dit zijn vrijgevestigden die afgevaardigd zijn namens hun regionale vereniging of samenwerkingsverband. Deelname door vrijgevestigden in de regionale expertteams is zeer gewenst. Op die manier dragen vrijgevestigden ook bij aan het organiseren van passende hulp.

Om een landelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke regio’s waar vrijgevestigden participeren in de regionale expertteams maakt de intermediair een inventarisatie . Neemt u als vrijgevestigde orthopedagoog deel aan een regionaal expertteam, laat het dan weten aan Annemarie van der Meer via annemarie.van.der.meer@significant.nl.

Bent u als vrijgevestigde regionaal georganiseerd, is er nog geen vrijgevestigde afvaardiging actief in het regionale expertteam, maar zou u dit wel willen? Benader hiervoor dan het regionale expertteam in uw gemeentelijke regio. Meer lezen over de regionale expertteams? Zie www.vng.nl.