Internetconsultatie opleidingsbesluit OG gestart

29-4-2019

Op 29 april 2019 is het concept opleidingsbesluit OG in internetconsultatie gegaan. Een belangrijke stap in het proces om de OG op te nemen in het BIG-register. De internetconsultatie loopt tot 28 mei. 

De directe link naar de internetconsultatie vindt u hier: www.internetconsultatie.nl/opleidingseisenorthopedagooggeneralist.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Hieronder proberen wij een aantal van die vragen alvast te beantwoorden.

Veel gestelde vragen en onze antwoorden kunt u ook vinden op onze website in het themadossier ‘OG in de BIG’.


Waar gaat deze internetconsultatie over?
De internetconsultatie gaat over het concept opleidingsbesluit OG. Dit ‘Besluit’ hangt onder het wetsvoorstel Aanpassingswet Zorg en Dwang dat in november 2018 door de Minister bij de Tweede Kamer is ingediend. Onderdeel van dit wetsvoorstel is dat de orthopedagoog generalist (OG) als beroep wordt opgenomen in de Wet BIG. Wanneer een nieuw beroep in de Wet BIG wordt geregeld, betekent dit ook dat de opleidingseisen voor dit beroep in een ‘Besluit’ (ook wel algemene maatregel van bestuur genoemd) moeten worden geregeld. Alleen personen die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven als OG in het BIG-register. Deze opleidingseisen zijn vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist dat voorligt in internetconsultatie. Over dat Besluit wordt nu de mening gevraagd van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Nadrukkelijk wordt de mening gevraagd over de ‘opleidingseisen’ van de OG-opleiding. Het gaat om de inhoud van de opleiding, zoals het vakkenpakket, de competenties die opgedaan worden en instroomeisen.

Deze internetconsultatie gaat niet, zoals in de eerdere internetconsultatie wel aan de orde was, om de vraag óf de OG in het BIG-register wordt opgenomen. Dat is al geregeld met het wetsvoorstel dat voorligt bij de Tweede Kamer.

Waarom is deze internetconsultatie van belang?
Deze internetconsultatie is een noodzakelijk en belangrijk onderdeel in het parlementaire proces dat gepaard gaat met een wetswijziging of een wetsvoorstel. Met dit opleidingsbesluit wordt duidelijk hoe de opleiding van een orthopedagoog generalist er inhoudelijk uit ziet en hoe deze zich onderscheidt van andere beroepen. Het betreft een concept opleidingsbesluit. Naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie is het mogelijk dat er nog zaken wijzigen in het opleidingsbesluit zoals dat nu voorligt. De minister van VWS stuurt het besluit dan naar de Raad van State. Als de Raad zich heeft uitgesproken wordt het voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

Daarnaast moet het wetsvoorstel aanpassingswet Zorg en Dwang nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden aanvaard.

De inzet is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020. Om deze planning te halen, is dit Besluit nu alvast in internetconsultatie gebracht, voordat de Tweede Kamer het voorstel voor wijziging van de Wet BIG behandelt.

Wat vragen we van u?
U hoeft niet op deze internetconsultatie te reageren. Dat doet u wel als u vindt dat wat er nu over de opleiding staat, nog niet voldoende is of als u iets graag anders zou zien.

Mocht u merken dat in uw omgeving, bij collega’s of uw werkgever, vragen ontstaan over waarover deze internetconsultatie gaat en waarop reactie mogelijk is, dan is het goed om ook hen erop te wijzen dat deze internetconsultatie uitsluitend de opleiding tot OG betreft.

Wat wordt in de internetconsultatie gevraagd?    
In de internetconsultatie worden drie concrete vragen gesteld.

  1. De eerste vraag gaat over dat wat een orthopedagoog-generalist moet hebben geleerd en wat hij kan, zijn competenties. In artikel 3, tweede en derde lid, staan de eisen die aan het onderwijs en de werkervaring in de opleiding tot orthopedagoog-generalist worden gesteld. In de artikelen 4 en 5 (in het bijzonder: artikel 5, eerste lid) staan de competenties die hiermee worden verworven. Worden hiermee alle aspecten van de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist bestreken? Zo nee, welke aspecten mist u?
  2. De tweede vraag gaat over wie in de overgangssituatie kan worden toegelaten tot het BIG-register. In artikel 10 staat de speciale instroomregeling voor orthopedagogen-generalist beschreven. Deze heeft twee varianten. Het doel van de instroomregeling is om diegene die nu al het beroep van orthopedagoog-generalist uitoefent en die is opgeleid op het in dit besluit beoogde opleidingsniveau de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven in het BIG-register. Wordt dat doel hiermee volgens u bereikt? Zo nee, welke opleidingen, die volgens u vergelijkbaar zijn met niveau van de in dit besluit aangewezen opleidingen, ontbreken nog in de instroomregeling?
  3. De derde vraag is algemeen. Zijn er andere punten in het ontwerpbesluit die naar uw mening aandacht behoeven of die het ontwerp kunnen versterken?


NB. Het Besluit zoals dat nu is geformuleerd maakt het iedereen die een individueel opleidingstraject heeft gevolgd, mogelijk om in te stromen. Dat geldt ook voor degenen die nu een opleiding volgen, met dien verstande dat zij die vóór 2023 met succes moeten afronden.

Kom ik als NVO geregistreerde OG’er ook in aanmerking voor registratie in het BIG-register?
Ja, iedereen die in het NVO-register OG staat, kan een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een registratie in het BIG-register. In artikel 10 van het opleidingsbesluit is hiervoor een overgangsregeling opgenomen. Hierin is opgenomen wie zich onder welke voorwaarden kan registeren in het BIG-register. Het gaat zowel om personen die nu al een registratie hebben bij de NVO, áls om personen die nog in opleiding tot OG zijn. Belangrijke bepalingen hierin zijn:

  • mensen die in opleiding zijn (zowel via een regulier traject áls via een individueel opleidingstraject) hebben tot 1 januari 2023 de tijd om dit opleidingstraject af te ronden.
  • tot 1 jaar na inwerkingtreding van de wet (streven is 1 januari 2020) geldt een bewijs dat iemand is geregistreerd bij de NVO ook als bewijs voor registratie in het BIG-register.


Let op: bepalingen kunnen nog veranderen naar aanleiding van deze internetconsultatie, het advies van de Raad van State of de politieke behandeling in de Tweede Kamer.   

Heeft u na het lezen van dit bericht nog verdere vragen/opmerkingen, mailt u deze dan aan Marlijn Snoeij - de Vries (beleidsmedewerker NVO) via m.snoeij@nvo.nl.