Integrale en multidisciplinaire zorg voor wlz-cliënten

17-3-2017

Februari 2017 vroeg het Zorginstituut Nederland de NVO advies over haar concept-rapport ‘Naar een eenduidige aanspraak voor alle wlz-cliënten’. Het rapport is nog een concept, dus dat kunnen en willen we als NVO niet publiceren. Wat we wel kunnen zeggen is dat we ons als NVO uitstekend kunnen vinden in de probleemanalyse en oplossingsrichting. Het gaat om het probleem dat bekostiging van zorg binnen de Wet langdurige zorg per definitie al complex is en zeker als er sprake is van aanvullende zorg, zoals de huisarts, de tandarts, maar ook een behandelaar van gedragsvraagstukken.

De systematiek als geheel moet inzichtelijk en transparant zijn en gelijk zijn voor alle cliënten die onder dit stelsel vallen, of ze nu in een instelling mét behandeling, een instelling zónder behandeling of thuis wonen. Om dit goed te regelen pleit het Zorginstituut Nederland voor integratie binnen de Wet langdurige zorg en het beleggen van de verantwoordelijkheid bij één partij. Dit ondersteunt de NVO van harte. Er zijn wel tal van uitwerkingsvragen; het Zorginstituut benoemt daarom punten in een Agenda voor de Toekomst. Op die agenda staan o.a. een kostenonderzoek door de NzA, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en een eenduidige terminologie. De NVO benoemde in haar reactie aandachtspunten voor dat kostenonderzoek en voor die terminologie, zoals eenduidig benoemen van beroepsgroepen zoals de orthopedagoog.