Inspectierapport Jeugdbescherming roept op tot snelle actie

8-11-2019

Vandaag verscheen het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het signalement ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar.’ De Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid stellen in het rapport dat de gecertificeerde instellingen (gi’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hun wettelijke opdracht op het moment onvoldoende kunnen uitvoeren en vragen direct actie. Gisteren stuurden ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker een Kamerbrief met diverse verbetervoorstellen.

De gi’s en de jeugdbeschermers kunnen hun werk niet goed doen omdat niet omdat er onvoldoende hulpaanbod beschikbaar is en er grote financiële onzekerheid heerst. Ook neemt de complexiteit van de vraag toe en is er veel verloop onder jeugdbeschermers omdat de werkdruk te hoog is. De inspecties doen daarom stevige aanbevelingen aan Rijk, gemeenten en gi’s.

Jeugdzorg Nederland heeft deze week met de VNG en de ministeries van VWS en J&V afgesproken dat gemeenten en de gi’s nog voor het eind van het jaar de precieze problematiek per gi in kaart brengen. Daarbij moet inzichtelijk worden wat de situatie is op het gebied van de tarieven, wachtlijsten en het verloop. Uiterlijk 1 maart, maar eerder indien de situatie daartoe aanleiding geeft, worden maatregelen doorgevoerd die noodzakelijk zijn om het personeelsverloop en de werkdruk te verminderen.

In een brief aan de Tweede Kamer doen beide ministers voorstellen om de ‘jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen.’ De ministers willen in de Jeugdwet vastleggen op welk schaalniveau de verschillende vormen van jeugdzorg moeten worden georganiseerd. Ook wordt bij wet een aantal ‘zorgvuldigheidseisen’ gesteld aan de inkoop. Verder willen de ministers in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) een aantal ‘basiscomponenten’ – waaronder loon- en prijsstelling vastleggen, die onderdeel zijn van het tarief bij de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De inspecties doen in het rapport en het signalement ook aanbevelingen aan de sector zelf. Zo moeten de gi’s duidelijker maken aan de gemeenten wat er aan jeugdhulpvoorzieningen nodig is om kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd te beschermen. Ook zouden jeugdbeschermers beter toegerust moeten worden, bijvoorbeeld met kennis van de GGZ en verslavingszorg om met de problematiek van de ouders om te gaan. De aanbevelingen sluiten aan bij de ambities die de gi’s in hun eigen, onlangs vastgestelde, visie hebben opgesteld.

Minister De Jonge stuurde gisteren nog een Kamerbrief met vele bijlagen waarin de Voortgang van het programma  Zorg voor de Jeugd te lezen is.

Downloads: